logo

fb youtube rss

Σύνδεση

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: Συλλογή γιαχβικών μαργαριταριών.

Ο Θεός των Χριστιανών Γιαχβέ ή Ιεχωβά συμφωνα με το Ιουδαιοχριστιανικό δόγμα είναι τριαδικός(Αγία Τριάδα). Αποτελείται δηλαδή από τρεις (3) υποστάσεις... τον Πατέρα, τον Υιό (τον ενσαρκωθέντα στην ¨Καινή Διαθήκη¨ ως Ιησού Χριστό) και το Άγιο πνεύμα. Επομένως όπου στην Παλαιά Διαθήκη(Ο΄) αναφέρεται η λέξι Θεός, για τους Χριστιανούς, σημαίνει Πατήρ, Υιός-Ιησούς και Άγιο Πνεύμα μαζί.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον διότι είναι καιρός να ΜΑΘΟΥΜΕ όλοι τί ΕΙΠΕ και  τί ΕΠΡΑΞΕ ο Υιός-Ιησούς Χριστός -σε συνεργασία πάντα με τις άλλες δύο υποστάσεις της ¨Αγίας Τριάδος¨- κατά την  προ της «ενσαρκώσεως» εποχή
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¨και κατακυριεύσατε της αυτής (=της γης) και άρχετε των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπόντων της γης¨ (Γένεσις Α΄28 )

[Η οικολογικές αντιλήψεις του Γιαχβέ....]

¨πληθύνων πληθύνω τας λύπας σου και τον στεναγμόν σου.εν λύπαις τέξη τέκνα και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτός σου κυριεύσει.....επικατάρατος η γη εν τοις έργοις σου.εν λύπαις φάγη αυτήν πάσας τας ημέρας της ζωής σου¨  (Γεν. Γ΄16)

[Τιμωρίες και κατάρες του Γιαχβέ στους πρωτοπλάστους Αδάμ και Εύα....κι όλα αυτά επειδή θέλησαν να γνωρίσουν το καλό και το κακό.....]

¨Εγενήθη δε μεσούσης της νυκτός και Κύριος επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω,από πρωτοτόκου Φαραώ του καθημένου επί του θρόνου έως πρωτοτόκου της αιχμαλώτιδος της εν τω λάκκω και έως πρωτοτόκου παντός κτήνους¨  (Έξοδος ΙΒ΄29)

[Απίστευτος εγκληματίας Θεός....μέχρι και τα πρωτότοκα ζώα σκότωσε.]

¨τους βωμούς αυτών καθελείτε και τας στήλας αυτών συντρίψετε και τα άλση αυτών εκκόψετε και τα γλυπτά των Θεών αυτών κατακαύσατε εν πυρί¨  (Έξ. ΛΔ΄13)

[απίστευτη βαρβαρότητα... ο Γιαχβέ διατάσσει μέχρι και την καταστροφή  δασών(!!!)..Έλεος!!!]

¨...εγώ γαρ ειμί Κύριος ο θεός σου, θεός ζηλωτής, αποδιδούς αμαρτίας πατέρων επί τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς τοις μισούσι με...¨  (Εξ.Κ΄5)

[ο Θεός των Χριστιανών είναι εκτός από ζηλιάρης και βάναυσα άδικος.]

¨και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων εκδίκει την εκδίκησιν¨  (Αριθμοί ΛΑ΄1)

[Θεός της αγάπης είπατε;]

¨και τας σφηκίας αποστελεί Κύριος ο Θεός σου εις αυτούς,έως αν εκτριβώσιν οι καταλελειμένοι και οι κεκρυμμένοι από σου...και καταναλώσει Κύριος ο Θεός σου τα έθνη ταύτα από προσώπου σου κατά μικρόν-μικρόν ου δυνήση εξαναλώσαι αυτούς το τάχος,ινά μη γένηται η γη έρημος και πληθυνθή επί σε τα θηρία τα άγρια.Και παραδώσει αυτούς Κύριος ο Θεός σου εις τάς χείρας σου και απολείς αυτούς απωλεία μεγάλη,έως αν εξωλοθρεύσητε αυτούς¨ (Δευτερονόμιον Ζ΄20)

[Για να μην γλυτώσει κανείς ο Κύριος στέλνει και σφήκες για να εντοπίσουν όσους θα έχουν κρυφθεί(!!!). Η γενοκτονία όμως πρέπει να γίνη σιγά σιγά μη τυχόν και ερημωθεί η γη και γεμίσει με άγρια θηρία(!!!).]

¨ου ζωγρήσατε απ΄αυτών πάν έμπνεον,αλλ΄ή αναθέματι αναθεματιείτε αυτούς,τον Χετταίον και Αμορραίον και Χαναναίον και Φερεζαίον και Ευαίον και Ιεβουσαίον και Γεργεσαίον,όν τρόπον ενετείλατο σοι Κύριος ο Θεός σου¨  (Δευτ.Κ΄16)

[Να μην συλληφθεί κανείς ζωντανός!! Σφάξτε ότι αναπνέει...λέγει Κύριος.]

¨ότι πυρ εκκέκαυται εκ του θυμού μου, καυθήσεται έως Άδου κάτω,καταφάγεται γήν και τα γεννήματα αυτής,φλέξει θεμέλια όρεων.Συνάξω εις αυτούς κακά και τα βέλη μου συντελέσω εις αυτούς...οδόντας θηρίων απαποστελώ εις αυτούς μετά θυμού συρρόντων επί γήν¨  (Δευτ.ΛΒ΄22-25)

¨μεθύσω τα βέλη μου αφ΄αίματος και η μάχαιρά μου φάγεται κρέα, αφ΄αίματος τραυματιών και αιχμαλωσίας,από κεφαλής αρχοντών εχθρών¨  (Δευτ.ΛΒ΄42)

[Τί να σχολιάσει κανείς;]

¨και εγεννήθησαν οι πεσόντες εν τη ημέρα εκείνη από ανδρός και έως γυναικός δώδεκα χιλιάδες,πάντας τους κατοικούντας Γαι πλην των κτηνών και των σκύλων...κατά πρόσταγμα Κυρίου.¨  (Ιησούς Ναυί Η΄25-27)

[12.000 άνδρες και γυναίκες  σκοτώνονται...κατά πρόσταγμα ΚΥΡΙΟΥ Γιαχβέ.]

¨και Κύριος επέρριψεν αυτοίς λίθους χαλάζης εκ του ουρανού έως Αζηκά,και εγένοντο πλείους οι αποθανούντες διά τους λίθους της χαλάζης η ούς απέκτειναν οι υιοί Ισραήλ μαχαίρα εν τω πολέμω...και έστη ο ήλιος και η σελήνη εν στάσει,έως ημύνατο ο Θεός τους εχθρούς αυτών¨  (Ιησ.Ναυ.Ι΄11-13)

[Εδώ ο Κύριος σκοτώνει περισσότερους δια λίθων χαλάζης απ όσους οι Εβραίοι δια της μαχαίρας. Πιο αποτελεσματικός ο Κύριος..... φυσιολογικό αλλιώς τι Θεός θα ήτο! Επειδή όμως νύχτωνε και οι Εβραίοι δε θα έβλεπαν καλά για να τους σφάξουν όλους, ο Γιαχβέ σταμάτησε μέχρι και τον ήλιο και την σελήνη(!!!).]

¨και πατάξεις τον Αμαλήκ και Ιερίμ...και εξολοθρεύσεις αυτόν και αναθεματιείς αυτόν και πάντα τα αυτού και ου φείση απ΄αυτού και αποκτενείς από ανδρός  έως γυναικός και από νηπίου έως θηλάζοντος και από μόσχου έως προβάτου και από καμήλου έως όνου¨  (Βασιλειών Α.ΙΕ΄3)

[Εξολόθρευση πάντων, μηδέ εξαιρουμένων μόσχων, προβάτων, καμήλων και όνων.... Ο Γιαχβέ διατάσσει μέχρι και την σφαγή ΝΗΠΙΩΝ και θηλαζόντων βρεφών(!!!)]

¨διότι ΘΥΜΟΣ Κυρίου επί πάντα τα έθνη και ΟΡΓΗ επί τον αριθμόν αυτών του απολέσαι αυτούς και παραδούναι αυτούς εις ΣΦΑΓΗΝ.οι δε ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ αυτών ριφήσονται και οι νεκροί,και αναβήσεται αυτών η οσμή,και βραχήσεται τα όρη από του αίματος αυτών¨  (Ησαίας ΛΔ΄2)

[Ούτε στους τραυματίες δε δείχνει έλεος ο Θεός τους..... η ατμόσφαιρα θα μυρίζει από τα πτώματα, βουνά θα γεμίσουν με αίματα....(!!)]

¨κόψει Κύριος πάντας τους λαούς,όσοι επεστράτευσαν επί Ιερουσαλήμ τακήσονται αι σάρκες αυτών εστηκότων αυτών επί τους πόδας αυτών,και οι οφθαλμοί αυτών ρυήσονται εκ των οπών αυτών,και η γλώσσα αυτών τακήσεται εν τω στόματι αυτών¨  (Ζαχαρίας ΙΔ΄12)

[Ο Γιαχβέ θα ¨κόψη¨ όλους τους λαούς....σάρκες και γλώσσες θα λιώσουν(!!) τα μάτια τους θα πεταχτούν έξω από τις κόγχες τους(!!!)]

¨και πατάξω πάντας τους κατοικούντας εν τη πόλει ταύτη,τους ανθρώπους και τα κτήνη,εν θανάτω μεγάλω και αποθανούνται¨  (Ιερεμίας ΚΑ΄6)

[Μανία με τα κτήνη.... Και καλά οι άνθρωποι... τα ζώα τι του έφταιγαν;... ο δε θάνατος θα είναι... μεγάλος(!!!)]

¨Ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ.λάβε το ποτήριον του οίνου του ακράτου τούτου εκ χειρός μου και ποτιείς πάντα τα έθνη,προς α εγώ αποστέλλω σε προς αυτούς,και πίονται και εξεμούνται και εκμανήσονται από προσώπου της μαχαίρας,ης εγώ αποστέλλω ανά μέσον αυτών¨  (Ιερ.ΛΒ΄1-2)

[Ο Γιαχβε θα ποτίση τα έθνη με ¨άκρατον οίνον¨ για να μεθύσουν και να μη μπορέσουν να αντιδράσουν όταν θα τους στείλη την ΜΑΧΑΙΡΑ.]

¨ότι οργή Κυρίου εξήλθε θυμώδης,εξήλθεν οργή στρεφομένη,επ΄ασεβείς ήξει.ου μη αποστραφή οργή θυμού Κυρίου,έως ποιήσει και έως καταστήση εγχείρημα καρδίας αυτού¨ (Ιερ.ΛΖ΄23-24)

[οργή.... θυμός..... συνήθεις εκδηλώσεις ενός θεού της ΑΓΑΠΗΣ(!)]

¨Θεός ζηλωτής και ΕΚΔΙΚΩΝ Κύριος,εκδικών Κύριος μετά θυμού,εκδικών Κύριος τους υπεναντίους αυτού και εξαιρών τους εχθρούς αυτού¨  (Ναούμ Α΄2)

[Ζηλιάρης, εκδικητικός, θυμωμένος και δολοφόνος..... πολύ υψηλού επιπέδου θεολογία...]

ΚΑΤΑΡΕΣ

Τί θα συμβεί σε περίπτωση που οι Ισραηλίτες

δεν εφαρμόσουν τον νόμο του Μωυσή;

-----------------------------------------------------------

¨επικατάρατα τα έκγονα της κοιλίας σου και τα γεννήματα της γής σου...τα βουκόλια των βοών σου και τα ποίμνια των προβάτων σου...προσκολλήσαι Κύριος εις σε τον ΘΑΝΑΤΟΝ...ΠΑΤΑΞΑΙ σε Κύριος εν απορία και ΠΥΡΕΤΩ και ΡΙΓΕΙ και ΕΡΕΘΙΣΜΩ και ΑΝΕΜΟΦΘΟΡΙΑ και τη ΩΧΡΑ(!!!)...πατάξαι σε Κύριος παραπληξία και αορασία και εκστάσει διανοίας...γυναίκα λήψη και ανήρ έτερος έξει αυτήν(!)...πατάξαι σε Κύριος εν ΕΛΚΕΙ πονηρώ επί τα γόνατα και επί τας κνήμας (!) και φάγη τα έκγονα της κοιλίας σου,κρέα υιών σου και θυγατέρων σου(!!!)¨  (Δευτ.ΚΗ΄15-69)

[Τί να πει κανείς γι΄αυτές τις αδιανόητες κατάρες που εξεστόμισε ο Θεός της αγάπης( ; )]

ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ
------------------------

¨και δανιείς έθνεσι πολλοίς,σύ δε ου δανιεί και άρξεις εθνών πολλών,σου δε ουκ άρξουσιν¨  (Δευτ.ΙΕ΄6)

[ο Γιαχβέ συμβουλεύει τους Εβραίους να δανείζουν τους άλλους λαούς αλλά αυτοί να μην δανείζονται από κανένα.... για να καταφέρουν να κυβερνήσουν ΠΟΛΛΑ έθνη... και πράγματι το κατάφεραν.]

¨τω αλλοτρίω εκτοκιείς, τω δε αδελφώ σου ουκ εκτοκιείς,ινά ευλογήση σε Κύριος ο Θεός σου¨  (Δευτ.ΚΓ΄21)

[Τους αλλοεθνείς να δανείζεις με τόκο, τους δε ομοφύλους σου χωρίς τόκο...έξυπνη συμβουλή αλλά ηχεί λίγο παράξενα όταν την ξεστομίζει ο ίδιος ο Θεός...πάντως οι Εβραίοι την εφήρμοσαν και την εφαρμόζουν αποτελεσματικά εδώ και χιλιετίες.]

¨εμόν το αργύριον και εμόν το χρυσίον,λέγει Κύριος παντοκράτωρ¨  (Αγγαίος Β΄8 )

[το χρυσάφι και το ασήμι ΔΙΚΟ μου λέει ο Γιαχβέ.... τί να σχολιάσει κανείς εδώ;]

ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ
-----------------------------------------

¨Αιτήσαι παρ΄εμού και δώσω σοι έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσίν σου τα πέρατα της γής. ποιμανείς αυτούς εν ράβδω σιδηρά ως σκεύη κεραμέως συντρίψεις αυτούς.και νυν βασιλείς,σύνετε,παιδεύθητε,πάντες οι κρίνοντες την γήν δουλεύσατε τω Κυρίω εν ΦΟΒΩ και αγαλλιάσθε αυτώ εν ΤΡΟΜΩ¨  (Ψαλμός Β΄)

[Ο Γιαχβέ τάζει στον Δαυίδ όλα τα έθνη της γης για να τα... ποιμάνη με σιδηρά ράβδο.... και να τα σπάσει σαν σκεύη κεραμέως...]

[Κι όλη αυτή η ιδιαίτερη αγάπη του Θεού για τους Εβραίους επειδή....]

¨ότι λαός άγιος εί Κυρίω τω Θεώ σου και σε προείλετο Κύριος ο Θεός σου είναι αυτώ λαόν περιούσιον παρά πάντα τα έθνη όσα επί προσώπου γης¨  (Δευτ.Ζ΄6)

[οι Εβραίοι λοιπόν είναι ο ¨εκλεκτός¨ λαός του Γιαχβέ από όλα τα έθνη της γης... λαός άγιος(!!!)]

ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ - ΦΑΙΔΡΟΤΗΤΕΣ

Είναι ο Γιαχβέ παντογνώστης;
---------------------------------------------------

¨και εκάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτώ.Αδάμ πού εί;¨  (Γεν.Γ΄9)

[ο «παντογνώστης» Θεός ρωτά τον κρυμμένο, μέσα στην βλάστηση του παραδείσου, Αδάμ  πού είναι(!!!!)]

¨Πού έστιν Άβελ ο αδελφός σου;¨  (Γεν.Δ΄9)

[Μετά την δολοφονία του Άβελ από τον Κάιν ο ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ υποτίθεται Γιαχβέ κάνει αυτή την απίστευτη ερώτηση στον Κάιν....]

-το φαιδρότερο όμως όλων είναι η παρακάτω εντολή του Γιαχβέ ...-

¨απόστειλον σεαυτώ άνδρας και κατασκεψάσθωσαν την γην των Χαναναίων¨  (Αρ.ΙΓ΄3)

[Τι ανάγκη έχει ο ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ  Θεός από ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥΣ για να πληροφορηθεί την κατάσταση στην Χαναάν; Αν είναι ποτέ δυνατόν....]

¨και ΕΝΕΘΥΜΗΘΗ ο Θεός ότι εποίησε τον άνθρωπον επί της γης και διενοήθη¨  (Γεν. ΣΤ΄6)

[ο Θεός θυμήθηκε ότι δημιούργησε τον άνθρωπο.... γιατί το είχε ξεχάσει;;;]

Είναι ο Ιησούς μονογενής Υιός του Πατρός;
----------------------------------------------------------------------

¨ιδόντες δε οι ΥΙΟΙ του Θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων ότι καλοί εισίν έλαβον εαυτούς γυναίκας από πασών ων εξελέξαντο¨  (Γεν.ΣΤ΄2)

¨και επεσκέψατο Κύριος την Άνναν, και έτεκεν έτι τρεις υιούς και δύο κόρες¨  (Βασιλ.Α.Β΄21)

[Μπράβο αποτελεσματικότητα..Πολύ καρπερός ο ¨Κύριος¨. Πέντε παιδιά με μία επίσκεψι(!!!).... και ομιλούν για μονογενή Χριστό...]

¨και είπεν ο Θεός. απαλείψω τον άνθρωπον όν εποίησα από προσώπου της γής ότι ΜΕΤΕΜΕΛΗΘΗΝ (!!!) ότι εποίησα αυτούς¨  (Γεν.ΣΤ΄7)

[ο Θεός λες κι είναι κανένα ανώριμο παιδάκι ΜΕΤΑΝΙΩΝΕΙ που έφτιαξε τον άνθρωπο!!.]

¨και Κύριος ΜΕΤΕΜΕΛΗΘΗ ότι εβασίλευσε τον Σαούλ επί Ισραήλ¨  (Βασ.Α.ΙΕ΄35)

[εδώ μετανιώνει που έκανε τον Σαούλ βασιλέα των Εβραίων... μα ως παντογνώστης υποτίθεται Θεός θα πρεπε να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι η επιλογή του αυτή θα είναι άστοχη... μα τι είναι ο Θεός να κάνη λάθη;... και να μετανιώνει μετά... δεν είναι αλάνθαστος;;;.]

ο Θεός συμπεριφέρεται σα να είναι άνθρωπος....
----------------------------------------------------------------

¨και εγώ καταβήσομαι μετά σου εις Αίγυπτον¨  (Γεν.ΜΣΤ΄4)

[Ο Θεός-«δημιουργός» του σύμπαντος κατεβαίνει στην Αίγυπτο με τον Ιακώβ... είπε να επισκεφτεί τις πυραμίδες...;;;]

¨εγώ είμαι Κύριος κατασκηνών εν μέσω των υιών Ισραήλ¨ (Αρ.ΛΕ΄34)

[ο Θεός σαν -λάτρης του κάμπινγκ- κατασκηνώνει με τους Εβραίους...]

¨ότι αρώ εις τον ουρανόν την χείρα μου¨  (Δευτ.ΛΒ΄40)

[Ο Θεός σηκώνει στον ουρανό το χέρι του (!!!)... και καλά ας «δεχθούμε» ότι έχει χέρι... δεν βρίσκεται όμως ήδη στον ουρανό ως Θεός που είναι.;;;;; πως το σηκώνει στον ουρανό τότε;;;...ή μήπως βρίσκεται στην γή;;;..... εντελώς φαιδρό εδάφιο.]

Ο Αρχισέφ των ουρανών Γιαχβέ καί τα «πιάτα» που προτείνει...

--------------------------------------------------------------------------------

¨και ιδού χειρ εκτεταμένη προς με και εν αυτή κεφαλίς βιβλίου...και είπε προς με υιέ ανθρώπου κατάφαγε την κεφαλίδα ταύτην και λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ...και διήνοιξε το στόμα μου και εψώμισε με την κεφαλίδα....και εγένετο εν τω στόματί μου ως μέλι γλυκάζον.(Ιεζεκιήλ Γ΄1-3)

[ο Γιαχβέ ετάισε τον Ιεζεκιήλ ολόκληρο τόμο βιβλίου.....  ο προφήτης παραδόξως κατάφερε να το καταπιεί!.... το δε βιβλίο ήταν γλυκό σαν μέλι...!!!!]

¨και σύ λάβε σεαυτώ πυρούς και κρίθας και κύαμον και φακόν και κέγχρον και όλυραν και εμβαλείς αυτά εις άγγος οστράκινον και ποιήσεις αυτά σεαυτώ εις άρτους...και εγκρυφίαν κρίθινον φάγεσαι αυτά εν βολβίτοις ΚΟΠΡΟΥ ανθρωπίνης εγκρύψεις αυτά...και είπα μηδαμώς,Κύριε Θεέ του Ισραήλ...και είπε προς με ιδού δέδωκα σοι βόλβιτα ΒΟΩΝ αντί των βολβίτων των ανθρώπων,και ποιήσεις τους άρτους σου επ΄αυτών¨ (Ιεζ.Δ΄9-15)

[Εδώ ξεπεράσθηκε κάθε όριο!!!...Ο Θεός υποχρεώνει τον Ιεζεκιήλ να φάη ανθρώπινα ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ....!!!...Ο προφήτης διαμαρτύρεται....και ο Γιαχβέ κάνει την παραχώρηση....του ΔΙΝΕΙ βοδινά κόπρανα!!! Τι καλός Θεός...!!!.... Θαυμάστε θεόπνευστο κείμενο... Τους χαρίζουμε αυτόν τον Θεό όπως και την... συνταγή του!]

Έχει ο άνθρωπος δυνατότητα επιλογής των πράξεών του;
---------------------------------------------------------------------------

¨ότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός ο άγιος Ισραήλ ο ΠΟΙΗΣΑΣ τα ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ¨  (Ησαίας.ΜΕ΄11)

[Ο Θεός έχει δημιουργήσει τα ΜΕΛΛΟΝΤΑ γεγονότα...τα πάντα είναι λοιπόν προκαθορισμένα.... ο άνθρωπος στερείται ελευθέρας βουλήσεως...  Αν όμως είναι έτσι.... τί νόημα έχει να έρχεται μετά ο Ιησούς και να λέει «ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΕ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΗΣ»..... αφού είναι ήδη προκαθορισμένο από τον Θεό το ΑΝ ΘΑ πιστέψω ή ΟΧΙ δηλαδή το ΑΝ ΘΑ καταλήξω στον ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ή στην ΚΟΛΑΣΗ. Εδώ λοιπόν έχουμε ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΣΗ των δογμάτων τους.]

Είναι ο Θεός ΚΑΛΟΣ;
-----------------------------------

¨εγώ ο κατασκευάσας φως και ποιήσας σκότος,ο ποιών ειρήνην και κτίζων ΚΑΚΑ¨  (Ησαίας.ΜΕ΄7)

[ο Θεός Γιαχβέ ΚΤΙΖΕΙ τα ΚΑΚΑ...είναι λοιπόν ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ του ΚΑΚΟΥ κατά παραδοχή του.... άρα αφού αυτός δημιουργεί το ΚΑΚΟ είναι ή αιτία του ΚΑΚΟΥ... οπότε είναι αναγκαστικά ΚΑΚΟΣ.]

ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Ο Γιαχβέ κατά των Ελληνικών πόλεων της Φιλισταίας...
---------------------------------------------------------------------------

¨και εξολοθρεύσω κατοικούντας εξ Αζώτου και εξαρθήσεται φυλή εξ Ασκαλώνος και επάξω την χείρα μου επί Ακκαρών και απολούνται οι κατάλοιποι των αλλοφύλων λέγει Κύριος¨ (Αμώς Α΄8 )

¨Ουαί οι κατοικούντες το σχοίνισμα της θαλάσσης πάροικοι Κρητών...και έσται Κρήτη νομή ποιμνίων και μάνδρα προβάτων¨  (Σοφονίας Β΄4-6)

αλλοίμονο στους Κρητικούς... λέγει Κύριος... η Κρήτη θα γίνη μάνδρα προβάτων!!! Τα γνωρίζουν αυτά οι λεβέντες της Κρήτης που είναι Χριστιανοί;

¨επιφανήσεται Κύριος επ΄αυτούς και εξολοθρεύσει πάντας τους Θεούς των εθνών της γής και προσκυνήσουσιν αυτώ έκαστος εκ του τόπου αυτού,πάσαι αι νήσοι των εθνών¨ (Σοφ.Β΄11)

[Από τότε το είχε άχτι ο Γιαχβέ να γίνει Θεός και των Ελλήνων.... Οι Χριστιανοί έκαναν το όνειρό του πραγματικότητα επιβάλλοντας το βάρβαρο τους δόγμα στους προγόνους μας...]

¨διότι ενέτεινα σε Ιούδα,εμαυτώ εις τόξον,έπλησα τον Εφραίμ και ΕΞΑΓΕΡΩ τα τέκνα σου,Σιών, επί τα τέκνα των Ελλήνων και ψηλαφήσω σε ως ρομφαίαν μαχητού.και Κύριος ΕΣΤΑΙ επ΄αυτούς και εξελεύσεται ως αστραπή βολίς,και Κύριος παντοκράτωρ υπερασπιεί αυτούς,και καταναλώσουσιν αυτούς,και καταχώσουσιν αυτούς εν λίθοις σφενδόνης και εκπιόνται αυτούς ως οίνον και πλήσουσιν ως φιάλας θυσιαστηρίων¨ (Ζαχαρίας Θ΄13-15)

¨και ράξει ο Θεός τους επανισταμένους επί όρος Σιών επ΄αυτούς και τους εχθρούς αυτών διασκεδάσει,Συρίαν,αφ΄ηλίου ανατολών και τους Έλληνας αφ΄ηλίου δυσμών,τους κατεσθίοντας τον Ισραήλ όλω τω στόματι,επί πάσι τούτοις ουκ απεστράφη ο ΘΥΜΟΣ,αλλ΄έτι η χειρ υψηλή¨  (Ησαίας Θ΄11-13)

το ανθελληνικό παραλήρημα συνεχίζεται...
----------------------------------------------------------

¨ιδού εγώ εκτείνω την χείρα μου επί τους αλλοφύλους και ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΩ Κρήτας και απολώ τους καταλοίπους τους κατοικούντας την παραλίαν και ποιήσω εν αυτοίς εκδικήσεις μεγάλας και επιγνώσονται διότι εγώ Κύριος,εν τω δούναι την εκδίκησιν μου επ΄αυτούς¨  (Ιεζ.ΚΕ΄16-17)

[Οι προφήτες σπεύδουν να καταδείξουν ποιός είναι ο κύριος εχθρός των Εβραίων...]

[Τι λέει όμως αργότερα ο ΙΗΣΟΥΣ για όλα αυτά τα γεμάτα ΜΙΣΟΣ ανθελληνικά εδάφια των προφητών;...]

¨Μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ.ουκ ήλθον καταλύσαι αλλά πληρώσαι¨ (Ματθαίος Ε΄17)

ο Ιησούς λοιπόν δεν ήρθε να καταργήση αυτά τα ανθελληνικά εδάφια των προφητών, όπως σαφώς δηλώνει, αλλά να τα συμπληρώσει.... ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΕΙ δήλαδη με τις παραπάνω εκτοξεύσεις μίσους και τις διαταγές ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ...δεν βρίσκει κανένα λόγο να τα καταργήσει..... όλα είναι σύμφωνα και προς το δικό του θέλημα... αλλά έτσι κι αλλιώς είναι ΑΥΤΟΣ ο ΙΔΙΟΣ που μιλά στους προφήτες των Εβραίων και υπαγορεύει τις ΣΦΑΓΕΣ κατά των Ελλήνων στην Π.Δ(πάντα μαζί με τον Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα)....θα ήτο άτοπο δε να καταργήσει κάτι που ο ίδιος είπε μέσω των προφητών...ίσα ίσα που με αυτή του την φράση παραμένει συνεπής στα λεγόμενα του.

ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ;
------------------------------------------------------------------

¨ΘΕΟΥΣ ου κακολογήσεις¨ (Εξ.ΚΒ΄28 )

ουδέν σχόλιον....

¨και ηυξάμην προς τον Θεόν και είπα.Κύριε βασιλεύ των ΘΕΩΝ...¨ !!!! (Δευτ.Θ΄26)

βασιλεύς των Θεών ο Γιαχβέ (!!!)... Ποιοί είναι οι άλλοι και πόσοι;;; .... Μονοθεϊστές σου λένε μετά(!!!)

ΚΤΗΝΩΔΕΙΣ ΝΟΜΟΙ

[Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν ορισμένοι νόμοι που θέσπισε ο Μωυσής...]

¨εάν δε καρατίση ταύρος άνδρα ή γυναίκα και αποθάνη,λίθοις λιθοβοληθήσεται ο ταύρος,και ου βρωθήσεται τα κρέα αυτού¨ (Εξ.ΚΑ΄28 )

[ο ταύρος σε περίπτωση που σκοτώσει άνθρωπο  με τα κέρατά του....ΛΙΘΟΒΟΛΕΙΤΑΙ....λες και είναι κανένας συνειδητός ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ και ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ....!!! τι να πει κανείς.... αδιανόητο πραγματικά...]

¨και ος αν δω κοιτασίαν αυτού εν ΤΕΤΡΑΠΟΔΙ θανάτω θανατούσθω και το τετράποδον αποκτενείτε. και γυνή ήτις προσελεύσεται προς παν κτήνος βιβασθήναι αυτήν υπάυτού αποκτενείτε την γυναίκα ΚΑΙ το ΚΤΗΝΟΣ. θανάτω θανατούσθωσαν, ΕΝΟΧΟΙ εισίν¨  (Λευίτικον Κ΄15-16)

[ο Γιαχβέ γνωρίζων τις συνήθειες των Εβραίων νομοθετεί και ¨περί της κτηνοβασίας¨. Ένοχη η συνουσιαζόμενη μετά του κτήνους... ένοχο και το ΤΕΤΡΑΠΟΔΟ(!!!).... Θάνατος και στους δύο...!!!! και καλά η διεστραμμένη Εβραιοπούλα.... αν και αυστηρή η ποινή μπορεί να την δεχθεί κάποιος... το άμοιρο το τετράποδο πόσο υπεύθυνο και ένοχο μπορεί να χαρακτηριστεί για να πληρώσει με την ζωή του τα βίτσια μιας εβραιοπούλας....;;;]

[το φλέγον ερώτημα όμως είναι τι έχει να πη ο Ιησούς Χριστός για κάτι τέτοιους ελεεινούς νόμους...;;; συμφωνεί κι αυτός;;;... μα είναι σαφής....]

¨ΜΗ νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας. ΟΥΚ ήλθον καταλύσαι αλλά πληρώσαι. αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ή μία κεραία ΟΥ ΜΗ ΠΑΡΕΛΘΗ από ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ έως αν πάντα γένηται¨  (Ματθαίος Ε΄17-18 )+(Λουκάς ΙΣΤ΄17)

[Έως ότου καταστραφεί ο ουρανός και η Γή ΟΥΤΕ ένα ΓΙΩΤΑ,ΟΥΤΕ ένα ΚΟΜΜΑ δεν θα ΠΑΡΑΠΕΣΗ, δεν θα ΧΑΣΗ την αξία του από την Μωσαϊκή νομοθεσία... Άρα ο Ιησούς είναι σύμφωνος με τους ανωτέρω ΚΤΗΝΩΔΕΙΣ και ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΥΣ, για έναν λαό που θέλει να καλείται πολιτισμένος, νόμους... Συμφωνεί λοιπόν στο ότι ο ταύρος πρέπει να ΛΙΘΟΒΟΛΗΤΑΙ σε περίπτωση που πληγώσει θανάσιμα κάποιον με τα κέρατά του και επίσης ΣΥΜΦΩΝΕΙ στο ότι πρέπει να ΘΑΝΑΤΩΝΕΤΑΙ το τετράποδο που χρησιμοποιείται από βιτσιόζες Εβραιοπούλες για κτηνοβασίες ΩΣ ΕΝΟΧΟ....!!!!!... Αυτά για να ειπωθούν επί τέλους μετά από εκατονταετίες σκότους κάποιες ΑΛΗΘΕΙΕΣ.]

Ας δούμε τώρα κατά πόσον οι Χριστιανοί

τηρούν τις εντολές της θρησκείας τους...
--------------------------------------------------------

¨Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γή κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γής.Ου προσκυνήσης αυτοίς ουδέ μη λατρεύσης αυτοίς.¨  (Εξ.Β΄4)

[οι Χριστιανοί παραβαίνουν αγρίως αυτήν την εντολή του Θεού τους προσκυνώντας τα δικά τους είδωλα, τις εικόνες. Αυτή τους η παράβαση καθίσταται ακόμα βαρύτερη αφ΄ης στιγμής ο Ιησούς έχει ξεκάθαρα τονίσει ότι ¨ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΓΙΩΤΑ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΗ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ¨.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΗΓΗ: http://faethon.pblogs.gr/2009/03/palaia-diathhkh-syllogh-margaritariwn.html