logo

fb youtube rss

Σύνδεση

Ελληνο-χριστιανισμός

KANTIOTHS

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης εξέδωσε το 1993 βιβλίο υπὸ τον τίτλο «Επιστροφὴ εις την αρχαίαν Ειδωλολατρίαν»,εις το οποίον αναφέρει μεταξύ άλλων:
« Ἡ ἀρχαία Ἑλλάς [...] περιέπεσε καὶ αὐτὴ ὅπως καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἔθνη εἰς φοβερὰν εἰδωλολατρίαν, ἡ ὁποία ἐβύθιζεν ἐπὶ αἰῶνας εἰς σκότος βαθύτατον .»
« Ἐν σκότει διεπορεύετο ἡ ἀνθρωπότης. Πηκτὸ τὸ σκοτάδι. Μεσάνυκτα εἶχεν ὁ κόσμος. Εἴδωλα παντοῦ. Τρομακτική τις ἄγνοια ἐπεκράτει. ∆εισιδαιμονία, εἰδωλολατρία ἐβασίλευον. »
«Οἱ θεοί των, φερόμενοι ὡς διαμένοντες εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ Ὀλύμπου, ἔζων ἐν μέσῳ ἀπεριγράπτου διαφθορᾶς καὶ διέπραττον τοιαῦτα ἐγκλήματα, διὰ τὰ ὁποῖα, ἐὰν σήμερον ἐδικάζοντο, θὰ ἔπρεπε νὰ καταδικασθοῦν εἰς τὰς σκληροτέρας τῶν ποινῶν, ὡς κλέπται, μοιχοί, πόρνοι, παιδοκτόνοι καὶ ἄλλων ἀτίμων καὶ ἀκατονομάστων πράξεων ἔνοχοι.»
«Ἔκ τινος χωρίου τῆς Θεσσαλίας, ἐκ τοῦ ἡρωικοῦ χωρίου τῶν Σαγιάδων Καλαμπάκας, ἠκούσθη φωνὴ διαμαρτυρίας. ∆ιότι καὶ μέχρι τοῦ χωρίου τούτου διὰ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ῥαδιοφωνίας τῆς Ἑλλάδος μετεδόθη ἡ εἴδησις, ὅτι τὸ ὑπουργεῖον Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ἀπεφάσισε ν’ ἀνεγείρῃ εἰς τὸν πρῶτον λιμένα τῆς Ἑλλάδος, εἰς τὸν Πειραιᾶ, ἐπὶ τοῦ λόφου τῆς Καστέλλας, τεράστιον ὀρειχάλκινον ἄγαλμα τοῦ ἀρχαίου θεοῦ τῆς θαλάσσης, τοῦ Ποσειδῶνος .
» Ἀλλ’ ἐάν ποτε, παρ’ ὅλας τὰς διαμαρτυρίας, ἡ θέλησις τῶν ὀλίγων ἐπικρατήσῃ καὶ τὸ ὀρειχάλκινον ἄγαλμα τοῦ ψευδοθεοῦ στηθῇ, ἂς εἶναι βέβαιοι οἱ “ἁρμόδιοι”, ὅτι δὲν θὰ ἔχῃ πολλῶν ἡμερῶν ζωήν. Ὁ εὐσεβὴς λαὸς Πειραιῶς καὶ Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος θὰ ἐξεγερθῇ καὶ τὸ ἄγαλμα θὰ ἀνατιναχθῇ διὰ δυναμίτιδος, ὅπως ἄλλοτε ὑπὸ εὐσεβῶν αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου ἀνετινάχθησαν ὅλα τὰ ἀγάλματα, καὶ εἰς κοινὴν ἄσβεστον μετεβλήθησαν .»
« Σήματα, κεφαλὴ ∆ιός, ἀγάλμα τα Ἀθηνᾶς καὶ εἴτι ἄλλο παρόμοιον, μικρὰ καὶ ἀσήμαντα θεωροῦνται καθἑ αυτά. Ὅμως κατὰ τὴν ἰδικήν μας κρίσιν εἶναι σημεῖα τῶν καιρῶν, ἐκδηλωτικὰ βαθυτέρων ῥοπῶν καὶ καταστάσεων, αἱ ὁποῖαι ὑποβόσκουν ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν.
« Ἀλλὰ πρὸς τοὺς νέους αὐτοὺς Ιουλιανούς, τοὺς θαυμαστὰς τοῦ ἀπολλωνείου φωτός, ἂς ἀφήσωμεν ν’ἀπαντήσῃ ενα ἐκ τῶν εὐγενεστέρων τέκνων τῆς χριστιανικῆς Ἑλλάδος, ὁ ἀοίδιμος Γ. Ι ακωβᾶτος, ὅστις ἐν τῇ βουλῇ τῶν Ἑλλήνων, ἀπαντῶν εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εἶχον διαρκῶς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐστραμμένους πρὸς τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα καὶ ἔλεγον “Ἐὰν θέλωμεν ν’ἀναπνεύσω μεν τὸν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας, ὀφείλομεν ν’ἀναβῶμεν εἰς τὴν Ἀκρόπολιν τῶν Ἀθηνῶν”, εἶπεν “Ἡ ἔκφρασις εἶναι ὡραία, ἀλλ’ἡ ἰδέα εἶνε ψευδής. Ὁ χριστιανὸς δὲν ἔχει χρέος ν’ ἀναβῇ εἰς τὰς Ἀκροπόλεις διὰ νὰ λάβῃ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν αὔραν τῆς ἐλευθερίας, διότι αὐτὰ εἶναι ἄντικρυς ἐναντίον τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖον κηρύττει, ὅτι ὅπου πνεῦμα Κυρίου ἐκεῖ ἐλευθερία”.»

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ!!!

"Αυτός ο τόπος είναι ιστορικός γι' αυτές τις σχέσεις, διότι στη μεγάλη δοκιμασία του εβραϊκού λαού κατά τη γερμανική κατοχή ο τότε Αρχιεπίσκοπός μας, οι μητροπολίτες, οι κληρικοί και οι λαϊκοί τις νύχτες εφοδίαζαν τους Εβραίους με χριστιανικές ταυτότητες" υπογράμμισε ο Μακαριώτατος. Τους κάλεσε δε να επισκεφθούν το εβραϊκό μουσείο για να γνωρίσουν για "την αυτοθυσία των Ελλήνων για να σώσουν τους αδελφούς Εβραίους".
"Αυτό είναι το παρελθόν και πρέπει να πάρουμε μαθήματα από αυτό" συμπλήρωσε. "Όμως κοιτάμε πια μπροστά, στο μέλλον των παιδιών μας, στον σχεδιασμό, στα προγράμματα, στο τι θα θέλαμε να φτιάξουμε για το καλό αυτού του κόσμου". Και συνέχισε: "Το όραμα και η ευθύνη των πνευματικών ηγετών σήμερα είναι πως θα μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους που έχουν κοντά τους, ώστε να αγαπά ο ένας τον άλλο και να μάθουμε να ζούμε αρμονικά. Θα ήταν έγκλημα απ' όλους μας να μην εκμεταλλευτούμε αυτό το παρελθόν". ¨

Τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων των μειζόνων Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων επισκέφθηκαν σήμερα (11 Φεβρουαρίου 2011) το μεσημέρι τον Μακαριώτατο. Στη συνάντηση που έγινε σε εγκάρδιο κλίμα και διήρκεσε μία ώρα, ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στη συνεργασία και τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς. 

"Ο Απόστολος Παύλος που έχει κοινή καταγωγή μ' εσάς", είπε ο Μακαριώτατος "μας λέγει πως το παρόν πρέπει να το αξιοποιούμε. Η τοπική μας Εκκλησία κάνει ότι μπορεί στον τομέα αυτό μέσα στις δυσκολίες που περνά η πατρίδα μας. Προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά της. Αλλά δεν μπορεί να στερήσει ένα πιάτο φαγητό και στους χιλιάδες μετανάστες που συρρέουν σε αυτόν τον τόπο. Δεν κάνουμε διάκριση ούτε στο χρώμα, ούτε στη φυλή, ούτε στη θρησκεία. Εϊμαστε παιδιά ενός Θεού και αγωνιζόμαστε αυτή την αγάπη να την ενσπείρουμε και να τη βιώσουμε. Ευχόμαστε όλοι οι δυνατοί της γης να κάνουν τα χέρια αλυσίδα για να αγκαλιάσουν τον κόσμο".

Εκκλησιαστικοί κύκλοι αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην επίσκεψη των επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, ιδιαίτερα μετά τις αλγεινές εντυπώσεις -όπως υποστηρίζουν- που δημιούργησαν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οι δηλώσεις του μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ για τον αμερικανοσιωνισμό.
Πηγή: diadrastiko

HLIAS KAI KORIFES BOYNON

HLIAS KAI AGIONYMIA XORAS

Προφήτης Ηλίας, (Ηλί-Γιαχ), ο κατακτητής της ορεινής Ελλάδος!  Του Μ. Καλόπουλου

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ... ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Σ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ.

Για "κάποιους"... όσο λιγότερη Ελλάδα τόσο καλύτερα!

Στους 325 Δήμους της Ελλάδος, έχουμε 884 τοπωνύμια που αρχινούν με τη λέξη «Άγιος»!Αν προσθέσουμε και τα υπόλοιπα αγιότροπα τοπωνύμια «όσιος, προφήτης, Παναγιά τάδε» κλπ. Βρίσκουμε ότι τα μισά ελληνικάτοπωνύμια της χώρας, έχουν πεταχτεί στον καιάδα, και φορτωθήκαν την ιουδαϊκή "ιστορία"! Μην απορείτε λοιπόν, που όλα διολισθαίνουν σε εβραϊκά χέρια... εσείς το αποδεχθήκατε... εδώ και αιώνες.

 

Κοιτάξτε γύρω σας όλα σχεδόν τα ελληνικά βουνά. Από τους δασωμένους λόφους και τα υψώματα, οι μνήμες και τα τοπωνυμία ξεριζώθηκαν απ' την τρισένδοξη αρχαιοελληνική γη και παραδόθηκαν στην πυρά της θρησκευτικής λήθης. Με εύκολους αναβαπτισμούς, χιλιάδες ελληνικά τοπωνύμια φορτωμένα ιστορία, αντικατεστάθησαν από ονομασίες και συμβάντα της νέας απαλλοτριωτικής ιουδαιο-χριστιανικής "σωτηρίας"! Τα αρχαία τοπωνύμια της χώρας στην συντριπτική τους πλειοψηφία "κάηκαν"! Όλα σχεδόν τα ελληνικά υψώματα, φιμωμένα παραδόθηκα σαν δώρο υποτελείας σ' έναν ξενόφερτο άγιο ... στον άγνωστο μέχρι τότε σε όλους τους Έλληνες άγιο, τον Χαλδαιο-Εβραίο Ηλία!
Γιατί πρέπει και μάλιστα με ενθουσιασμό να δεχθούμε, πάνω σε όλες τις μικρές και μεγάλες βουνοκορφές της ιστορικότατης αυτής χώρας, να δεσπόζει το όνομα ενός ήρωα της αρχαιο-ισραηλιτικής ιστορίας; Έστω κι αν αυτός είναι ο προφήτη Ηλί-Γιαχ, ή όπως είναι γνωστός με το εξελληνισμένο του όνομα Ηλίας;
Ναι αγαπητοί μου, κάθε ένα απ' τα εκατοντάδες χιλιάδες ολόλευκα, ξωκλήσια του εξελληνισμένου πια Αϊ Λιά ... δεν είναι παρά ένας ύμνος υποτέλειας στην μνήμη ενός άγνωστου ήρωα της αρχαιο-Εβραικής ιστορίας! Του Ελίγια ή Ελι-Γιάχ, (Elijah) όνομα που σημαίνει: «θεός μου ο Γιάχ (Ελ=θεός + Γιαχ=Γιαχβέ ή όπως ακριβώς είναι στα Εβραϊκά: Eliyahu (Ελι-γιαχού)!
Ρωτήσαμε δεκάδες Έλληνες και οι περισσότεροι επέμειναν ότι: «ο Ηλίας ... είναι οπωσδήποτε ένας Έλληνας άγιος», ή «είναι ότι απέμεινε απ' τον αρχαίο θεό του φωτός Απόλλωνα» ή ότι: «το όνομα Ηλίας προέρχεται από τον ζωοδότης Ήλιο που βγαίνει πίσω απ' τις κορυφές των βουνών»!
Ο μέσος Έλληνας λοιπόν όχι μόνο δεν ξέρει τι στο καλό ήταν ή έκανε αυτός ο Ηλί-γιαχ, αλλά συγχέει συχνά τον Ηλία με τον ζωοδότη Ήλιο! Βέβαια ακόμα κι αν δεχθούμε ότι ο Ηλίας αυτός, υπήρξε πράγματι μέγας και τρανός της ισραηλιτικής ιστορία, πως εξηγεί αυτό ότι του παραδώσαμε ολόκληρη την ορεινή Ελλάδα;
Δυστυχώς φαίνετε πως τιμούμε το όνομα αυτό, μόνο επειδή κάποιοι κρυπτο-ιουδαίοι, φορτωμένοι σκοπιμότητες το αποφάσισαν, και όχι επειδή μας ενθουσίασαν οι αξιότιμες πράξεις του!
Αν όμως τα ονόματα των παιδιών μας. Οι ετήσιες εορτές μας. Τα τοπωνυμία μας. Η παιδεία μας! Η άποψη μας για το παρελθόν, αλλά κι αυτές οι ελπίδες μας για το μέλλον, παραπέμπουν κατευθείαν σε ότι είπαν και έκαναν οι ήρωες ενός αλλού λαού, δεν είναι αυτό ανησυχητικό δείγμα προχωρημένης παρακμής, αλλοτρίωσης, και υποτέλειας;
Πιστεύετε λοιπόν, πως όταν ο Αβραάμ κατάστρωνε τα μεγαλεπήβολα σχέδια διάπυρου διαμελισμού και άλωσης των εθνών, εννοούσε οπωσδήποτε κάτι περισσότερο απ' αυτό που είδη μας συμβαίνει;Ή όταν ο Σερούχ, ο παππούς του Αβραάμ, είχε επιφέρει την προγονο-αντικατάσταση στην Ουρ της Χαλδαίας, και κατάφερε στο θρησκιο-εξουσιαστικό παιγνίδι του να λατρεύονται οι δικοί τους προπάτορες, είχε καταφέρει κάτι περισσότερο, απ' αυτό που και σήμερα συμβαίνει σε μας;
Αν ο μέσος Έλληνας ρωτήσει την ιδια του τη μητέρα, «ποιους έχουμε εμείς οι Έλληνες προπάτορες;» θα του απαντήσει με αρχαιο-εβραϊκά ονόματα απ' την εβδομαδιαία εκκλησιαστική της παιδεία ή με σιωπή! Είναι αυτό φυσιολογικό; Δεν έχουν οι Έλληνες καλούς ή κακούς προπάτορες; Είναι φυσιολογικό οποίοι κι αν ήταν να τους αγνοούμε;
Γιατί κανένα ελληνόπουλο της σημερινής παιδείας δεν γνωρίζει: «Ότι (από) Δευκαλίωνος και Πύρας Έλλην, εκ' του οποίου Ελλάς και Έλληνες» Ελλάνικος 1a,4,F.6a & Σχόλ. Απολλώνιος Ρόδιος 248.7

Αντί από καθέδρας να εποπτεύουμε διαχρονικά την εφαρμογή των ιδεών, προωθώντας τις ιαματικές αρετές στους λαούς όλου του κόσμου, εξασφαλίζοντας τον παγκόσμιο σταδιακό εξανθρωπισμό, ανανεώνοντας και φροντίζοντας μάλιστα διαχρονικά τους θεσμούς και τις ιδέες που εμείς οι ίδιοι γεννήσαμε ... εμείς αυτοκαταργηθήκαμε, κατεδαφίσαμε και κάψαμε μάλιστα ενθουσιωδώς, ότι ανεπανάληπτο έφτιαξαν οι πρόγονοί μας, και γίναμε αναχωρητές και άγιοι!

Αντί να γίνουμε τουλάχιστον οι χαρισματικοί φροντιστές του κόσμου, εμείς γίναμε άγιοι! «Οι άγιοι Έλληνες»!!! Αν δεν ήταν τόσο τραγικό, θα έλεγα πως ακούγεται απίστευτα αστείο! Αντί να θεωρολογούμε όμως με ατέλειωτους αυτοοικτιρμούς, ας πάρουμε καλύτερα μια ακόμα ξινόπικρη γεύση ... άγιας υποτέλειας ...

(Από το βιβλίο του Μ. Καλόπουλου "ΑΒΡΑΑΜ Ο ΜΑΓΟΣ")

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΕ ΤΗΝ ΕΠΤΑΦΩΤΗ ΛΥΧΝΙΑ

KYBERNISI ANTHELLHNON

Ο καθείς στο είδος του… Έτσι, την ίδια ώρα που οι Έλληνες διαδήλωναν στο Σύνταγμα για την Μακεδονία, ο πρόεδρος Παυλόπουλος συμμετείχε σε εκδήλωση της Ισραηλιτικής Κοινότητας του Βόλου, σε αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της πόλεως.

Αφού δε άναψε συμβολικά την επτάφωτη λυχνία, είπε ότι αισθάνθηκε δέος όταν υπέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα για την ίδρυση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη «που είναι κάτι το οποίο θα εμπνέει την ανθρωπότητα».

Εν συνεχεία, άρχισε την… συνήθη πολιτικολογία, περί των «υπολειμμάτων του ναζισμού», που «φυτρώνουν σε πολλές εκλογές που έγιναν στην Ευρώπη», εννοώντας τα λαϊκά εθνικιστικά κινήματα και τόνισε αποφασισμένος πως«δεν πρέπει να αφήσουμε να δημιουργηθούν ξανά τέτοια φαινόμενα», προτείνοντας ως αντίδοτο το«κοινωνικό κράτος»: «Τα υπολείμματα του ναζισμού και του φασισμού υπάρχουν ακόμη, γιατί εκμεταλλεύονται τις τεράστιες ανισότητες που δημιουργούνται από την περιθωριοποίηση της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια οικονομική πολιτική που φυσικά δεν θα βασίζεται στην σπατάλη, αλλά θα στηρίζει το κοινωνικό κράτος δικαίου. Και έχουμε ένα διπλό χρέος, να εμβαθύνουμε την Ευρώπη, να δημιουργήσουμε τα θεμέλια της δημοκρατίας, τους ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης και να στηρίξουμε ένα κοινωνικό Κράτος για την δημιουργία του οχυρού απέναντι στον ναζισμό που είναι η κοινωνική συνοχή».

Χωρίς να εξηγήσει βεβαίως πως είναι δυνατόν να δημιουργηθεί αυτό το «κοινωνικό κράτος» σε μία χώρα όπου ο «πρώτος πολίτης» της (δηλαδή ο ίδιος) αμείβεται με περίπου 12.000 ευρώ το μήνα, όταν ο μέσος μισθός και η μέση σύνταξη είναι γύρω στα 400 ευρώ…

 

ΠΗΓΗ: ethnikismos.net

Το ψευτοδίλλημα του διχασμού των Ελλήνων


Επειδή το φαινόμενο των αφυπνιζόμενων Ελλήνων που αμφισβητούν το δόγμα και την ακαμψία του μεγαλώνει, έριξαν το ψευτοδίλημμα του διχασμού, ότι με την αμφισβήτηση των ιερών ψεμάτων θα διχαστούνοι Έλληνες.  

Κανείς δεν έχει τέτοια διάθεση. Η εκκλησία που ξεριζώνει δεκαεφτά αιώνες την Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ότι δεν
υπάρχουν περιθώρια συγκρούσεων. Έχει υποχρέωση να καταλάβει ότι κάποτε πρέπει να γίνει Ελληνική θρησκεία και όχι να λειτουργεί σαν εβραϊκό παράρτημα, πολεμώντας την Ελλάδα.
 Μέχρι τώρα η ιστορική διαδρομή της εκκλησίας ήταν ανθελληνική. Χίλια χρόνια με τους Ρωμαίους ξεθεμελίωσε όλο το Ελληνικό παρελθόν και επί τουρκοκρατίας καταδυνάστευε μαζί με τον τύραννο το σκλαβωμένο γένος. Άρπαξε περιουσίες. Κατέδωσε τους Έλληνες στους τούρκους. Οι ιερωμένοι ήταν φοροεισπράκτορες και συνεργάτες των κατακτητών και μετέτρεψαν τους Έλληνες σε κολήγγους της εκκλησίας. Ακόμα και σήμερα έχει κτήματα με τουρκικούς τίτλους κυριότητας, που τους πήρε για το θεάρεστο έργο της προς τον Σουλτάνο.
 Οι νεοέλληνες άρχισαν να «ψάχνονται» και διαπιστώνουν ότι ή εκκλησία έχει τεράστια ευθύνη για την παρακμή του ελληνισμού και των Ελλήνων. Η χιονοστιβάδα που έρχεται δεν μπορεί να συγκρατηθεί ούτε με ύβρεις και απειλές, ούτε με αφορισμούς και αναθέματα.Πλησιάζει η στιγμή που οι Έλληνες θα ελευθερωθούν πνευματικά και θα μάθουν τι κρύβεται κάτω από την υποκριτική αγιοσύνη του ιερατείου, που αλληλοσπαράσσεται και τότε θα υποχρεωθούν να απολογηθούν.
  -Αν δεν δεχόμαστε για αληθινούς τους εβραϊκούς μύθους που μας σερβίρει η εκκλησία θα διχαστούμε;Γιατί άραγε;
  -Αν δεν πιστεύουμε ότι ο Υπέρτατος Νους, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, κατέβηκε στη γη και κοιμόταν στην ίδια σκηνή με τον Μωυσή, του έκανε παρέα και τα συζητούσαν «Πρόσωπο με πρόσωπο σαν φίλοι» (Έξοδ.ΛΓ-9,11), τότε θα διχαστούμε;
  -Αν δεν πιστεύουμε ότι ο Πάνσοφος Δημιουργός, έκανε διαθήκη με τους Εβραίους, την οποία επικύρωσε πάνω από μια ακροβυστία από γεννητικά όργανα Εβραiου (Γένεσ. ΙΖ-11), τότε θα διχαστούμε;
  -Αν δεν πιστεύουμε ότι η Συμπαντική Διάνοια, παρακολουθούσε τον Eβραiο Αυνάνα σε ώρα αυτοϊκανοποίησης και του έδινε συμβουλές για την αηδιαστική αλλά φυσιολογική αυτή πράξη (Γένεσ. ΛΗ-9,10), τότε θα διχαστούμε;
  -Αν δεν πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των Eβραiωv «Αγίων προπατόρων, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ ...», τότε θα διχαστούμε;
  -Αν δεν δεχόμαστε να διαβάζονται μέσα στις Ελληνικές εκκλησίες, αναθέματα και ύβρεις κατά της Ελλάδας (Κυριακή Ορθοδοξίας, Χαιρετισμοί), τότε θα διχαστούμε;
  -Αν δεν δεχόμαστε μέσα στις Ελληνικές εκκλησίες να παρακαλούν «Σώσον Κύριε το Άγιο lσραήλ» και ψάλλουν «Χαίρε και αγάλου Σιώv», τότε θα διχαστούμε;
  -Αν δεν δεχόμαστε να λατρεύουμε και να προσκυνούμε αιμοσταγείς αγίους που κατέσφαξαν και αφάνισαν τον Ελληνισμό, τότε θα διχαστούμε
  -Αν δεν δεχόμαστε ότι οι Έλληνες είναι αναθεματισμένοι γιατί αποδέχονται τους έλληνες φιλοσόφους (Ζ' Οικ. Σύνοδος), τότε θα διχαστούμε;
  -Αν δεν δεχόμαστε ότι η δουλεία στους Ρωμαίους αυτοκράτορες και τους Τούρκους Σουλτάνους, ήταν υποχρεωτική και θεόσταλτη, τότε θα διχαστούμε;         -Αν δεν δεχόμαστε σαν ευλογημένη από τον θεό τη συνεργασία της εκκλησίας με τους τούρκους και τις αρπαγές των περιουσιών των Ελλήνων από το ιερατείο σαν θεϊκό θέλημα, τότε θα διχαστούμε;
  -Αν δεν δεχόμαστε το δικαίωμα της εκκλησίας να ελέγχει τι θα σκεφτόμαστε, τι θα διαβάζουμε, τι θα πιστεύουμε και ότι δεν έχουμε δικαίωμα αντιρρήσεων, τότε θα διχαστούμε;
  -Αν δεν αναγνωρίζουμε στην εκκλησία τα ίδια προνόμια που είχε επί τουρκοκρατίας που καταδυνάστευε τους Έλληνες, τότε θα διχαστούμε;
   -Αν δεν δεχόμαστε ότι «η Εκκλησία είναι πάνω από πατρίδα και οικογένεια» (Λαοσύναξη προκαθημένου Εκκλησίας της Ελλάδος), ενώ οι πατέρες μας ήξεραν «πατρός τε και μητρός, και των προγόνων απάντων τιμιώτερον και αγιώτερον, εστί η πατρίς», τότε θα διχαστούμε;

   Αυτά είναι τα αμαρτήματα των σκεπτόμενων Ελλήνων, που αποτελούν αιτίες διχασμού για την αγία του Χριστού εκκλησία. Πρέπει να αποκτήσουμε προβατοειδή νοοτροπία για να αισθάνεται η εκκλησία ήρεμη.   

. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να εγκαταλείψουμε το μαντρί και να μείνουν οι θεϊκοί απεσταλμένοι μόνοι τους.

ΠΗΓΗ: http://dyismos.pblogs.gr/2017/09/to-pseftodillhma-toy-dihasmoy-twn-ellhnwn.html

Στην κορυφή του κόσμου η Ελλάδα... 4η στην θεοκρατία!!! ΒΙΝΤΕΟ

1η) Τουρκμενιστάν, 2η) Ιράν, 3η) Σαουδική Αραβία, 4η) Ελλαδα, 5η) Μαλαισία, 6η) Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 7η) Γεωργία 8η) Μαυριτανία, 9η) Μπουτάν, 10η) Αρμενία, 11η) Ιορδανία, 12η) Κατάρ, 13η) Αλγερία, 14η) Μπαχρέιν, 15η) Μπούρμα, 16η) Αίγυπτος.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=rWWs3mwI1Pw

Επινοημένο ψευδός η εγκωμιαστική προς τους Έλληνες φράση του Ιησού: «η Ελλάς αψευδώς ανθρωπογονεί».Του Μ. Καλόπουλου

Είναι εκ του πονηρού να διαιωνίζεται ένα τέτοιο επινοημένο ψευδός και μάλιστα από ανώτερους εκπαιδευτικούς όπως ο Γιαννης πλάταρος. Γιάννης Πλάταρος: Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Μεσσηνίας:

http://srv-dide.mes.sch.gr/drupal/index.php?q=node/1321

Το συγκεκριμένο χωρίο αναφέρει πρώτος ο Ιουδαίος Φίλων και το επαναλαμβάνει ατόφιο τέσσερεις αιώνες μετρά ο Ευσέβιο. Σας παραθέτω ολόκληρο το απόσπασμα για να βεβαιωθείτε ότι, ούτε πριν αλλά ούτε και μετά υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ή σχέση με το κείμενο του Ιωάννη για τους Έλληνες στην Καινή Διαθήκη.

Κάποιοι απλά επινοήσαν αυτή τη σύνδεση για να δώσουν υπόσταση, στα ανύπαρκτα φιλελληνικά αισθήματα του Εβραίου πρωταγωνιστή της Καινής Διαθήκης Ιησού,

Φίλων Ιουδαίος

«τῆς Ἑλλάδος οὐ κατηγορητέον, ὡς λυπρᾶς καὶ ἀγόνου· πολὺ γὰρ κἀν ταύτῃ τὸ βαθύγειον. εἰ δ' ἡ βάρβαρος διαφέρει ταῖς εὐκαρπίαις, πλεονεκτεῖ μὲν τροφαῖς, ἐλαττοῦται δὲ τοῖς τρεφομένοις, ὧν χάριν αἱ τροφαί. μόνη γὰρ ἡ Ἑλλὰς ἀψευδῶς ἀνθρωπογονεῖ, φυτὸν οὐράνιον καὶ βλάστημα θεῖον ἠκριβωμένον, λογισμὸν ἀποτίκτουσα οἰκειούμενον ἐπιστήμῃ. τὸ δ' αἴτιον· λεπτότητι ἀέρος ἡ διάνοια πέφυκεν ἀκονᾶσθαι». Philo Judaeus Phil., De providentia Fragment 2, section 66, line 10

Ευσέβιος

«τῆς δ' Ἑλλάδος οὐ κατηγορητέον ὡς λυπρᾶς καὶ ἀγόνου· πολὺ γὰρ κἀν ταύτῃ τὸ βαθύγειον. εἰ δ' ἡ βάρβαρος διαφέρει ταῖς εὐκαρπίαις, πλεονεκτεῖ μὲν τροφαῖς, ἐλαττοῦται δὲ τοῖς τρεφομένοις, ὧν χάριν αἱ τροφαί. μόνη γὰρ ἡ Ἑλλὰς ἀψευδῶς ἀνθρωπογονεῖ ‘φυτὸν οὐράνιον’ καὶ βλάστημα θεῖον

ἠκριβωμένον, λογισμὸν ἀποτίκτουσα οἰκειούμενον ἐπιστήμῃ. τὸ δ' αἴτιον· λεπτότητι ἀέρος ἡ διάνοια πέφυκεν ἀκονᾶσθαι». Eusebius Scr. Eccl., Theol., Praeparatio evangelica Book 8, chapter 14, section 66, line 7.

ANTHROPOGONEI

XRISTIANOMITHRAISMOS

Αντίγραφο του Μιθραϊσμού ο Χριστιανισμός. Του Panagiotis Darivas

Όσο βρίζουν μερικοί χριστιανοί τοσο θα γραφώ για την θρησκεία τους . Ξέρω ότι χανω τον καιρό μου αλλά τι να κάνω;
Στο βιβλιο "Bounbesh" (η γεννηση των Περσων) εχουμε :τον θεο "Ormust" νοητο Θεο-Ηλιο, δημιουργο του συμπαντος ,οπου μαχεται τον θεο του σκοτους "Ahriman".Ο δευτερος δημιουργει ενα φιδι που θα σπειρει το κακο στη γη (το φιδι της Ευας).ειχαν επισης παραδεισο και κολαση οπως επισης αγγελους του σκοτους και του φωτος!!
Ο πρωτος θεος ομως θα στειλει στη γη τον γιο του "Υιον του Φωτος",με το ονομα Μιθρας που θα γεννηθει προς το τελος του χειμωνα και συγκεκριμενα κατα το χειμερινο ηλιοστασιο,στις 25 Δεκεμβριου,μεσα σε ενα σπηλαιο απο παρθενα μητερα την ωρα που ενα αστρο θα φωτιζει την φατνη της γεννησης του.τρεισ μαγοι στην συνεχεια θα του πανε δωρα.Τελικα ο θεος θανατωνεται απο τον θεο του σκοτους ομως αναστενεται την ιδια ακριβως εποχη με το χριστιανικο Πασχα.Κατα την ανασταση του Μιθρα οι πιστοι αναβουν λευκες λαμπαδες,για εικονισουν το θριαμβο του φωτος.Οι ιερεις του θεου φορουν λευκα ρουχα και οι πιστοι μεταφερουν το νεο φως στα σπιτια τους.
Ο υπερτατος ιερεας λεγεται "ποντιφηξ" και οι ναοι των Μιθραιστων ηταν ακριβως ιδιοι με τις σημερινες βυζαντινορθοδοξες εκκλησιες.Η Μιθραικη λατρεια ειχε επισης τα μυστηρια της.Το βαπτισμα ,τις ευχαριστιες,την κοινωνια,το νομο της εγκρατειας,την αποδοχη της αναστασεως,ολα αυτα τουλαχιστον μερικες εκατονταετιες π.Χ. Το Βατικανό έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια Μιθραϊκού ναού, έτσι σε μία επιγραφή υπάρχει η παρακάτω φράση: "Αυτός που δεν θα φάει από το σώμα μου ούτε θα πιει από το αίμα μου έτσι ώστε να γίνει ένα με μένα και εγώ μ' αυτόν, αυτός δεν θα σωθεί" η επιγραφή αυτή δεν είναι όμως χριστιανική αλλά Μιθραϊκή και αυτός που αναφέρει το σώμα του και το αίμα του είναι ο θεός Μίθρας.
Εεεεε ρε Συμπτωση. Είδατε ο διαβολος έκανε τον Μιθρα (ετσι λεγανε οι χριστιανοί όταν τους κοροιδευε ο Κελσος).Γι αυτό οι πρώτοι χριστιανοί έπρεπε να είναι αμορφωτοι . Δεν δεχονταν μορφωμένους λέει ο Κελσος .Κατω ο Μιθρας με τους 12 μαθητές του εεερε συμπτωση!!!!

 

Τελικά… το «πίστευε και μη ερεύνα», αληθεύει!

Τελικά… η αποβλάκωση είναι χριστιανική απαίτηση,

και το: «μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι», μέγα ζητούμενο!

Έλληνα ξύπνα…!

PISTEYE KAI MH EREYNA2

 

Ο αβρααμο-ιουδαιο-χριστιανισμός, σου στέρησε την μοναδική ερωτηματική σου ευφυΐα!

MH EREYNA

 

«Δυσκολότερά σου μη αναζητάς, και ισχυρότερά σου μην εξετάζεις, αυτά που σου έχουν προσταχθεί, μ' αυτά να ασχολείσαι. Δεν σου χρειάζονται τα κρυμμένα.

Μ' εκείνα που σε ξεπερνούν μη βασανίζεσαι, όσα σου φανερώθηκαν είναι ήδη περισσότερα απ' όσα το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να καταλάβει, και πολλούς εξαπάτησε ο μάταιος στοχασμός τους». Ιουδαιο-χριστιανική Βίβλος: Σοφία Σιράχ 3.21-24.

Ελεύθερη μετάφραση: Σκάσε και κολύμπα!

 

 Αν ήταν: «Πίστευε και μη, ερεύνα»… Η σωστή έκφραση θα ήταν «είτε πιστεύεις είτε όχι να έρευνας». κάτι τέτοιο όμως δεν θα είχε καμία απολύτως σχέση με την χριστιανική πιστή που ορίζεται ως: «Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων». Εβραίους 11.1.
Στην «βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων» που βλέπεις την ανάγκη της έρευνας;

«Πίστευε τῶι θαύματι καὶ μὴ ἐρεύνα λογισμοῖς τὸ γενόμενον». Concilia Oecumenica (Ephesenum anno 431) 1,1,2,89,31

 

 

 

 

 

GEORGIOS

"Aγιος" Γεώργιος… Που φτάσαμε…! Γιορτάζουμε έναν λάβρο διώκτη των Ελλήνων! Του Μ. Καλόπουλου

Το θέμα είναι: όχι ποιος είναι ο Γεώργιος…

αλλά ποιός είναι τελικά ο σκοτωμένος Δράκος;

"Aγιος" Γεώργιος… ο Ρωμαίος καθαιρέτης των Ελλήνων!

«Χαίρε, θεούς ψευδωνύμους συντρίψας».
«Χαίρε, ο συντρίψας τα άψυχα είδωλα».
«Χαίρε, δαιμόνων ο καταλύτης».
«Χαίρε, ο καθαιρέτης των Ελλήνων».

«Αλληλού(Γ)ια(χ)»

«Εκείνους τους χρόνους ο σατανόπληκτος βασιλιάς Διοκλητιανός, γεμάτος από θαυμασμό προς τους θεούς των ειδώλων, είχε βγάλει αυστηρές διαταγές προς τους υπηκόους του... Ο "άγιος" Γεώργιος μπροστά στον αυτοκράτορα και τους αξιωματούχους του γκρεμίζει τα πλανεμένα κι αδύναμα είδωλα των θεών περιγελώντας όλους τους ειδωλολάτρες, που πιστεύουν στα άψυχα αγάλματα των ψεύτικων αυτών θεών...» Από την ιστοσελίδα του Γ.Ε.Σ.: http://www.army.gr/default.php?pname=VIOS_AGIOY_GEORGIOY&la=1

 

ALSH

Κατέστρεψαν τα ιερά άλση των Ελλήνων… Για να κτίσουν στη θέση τους τα δικά τους! Του Μ. Καλόπουλου

«Τους βωμούς αυτών συντρίψτε και τα άλση αυτών κατακόψτε και τα γλυπτά αυτών κατακάψτε με πυρ, ώστε να αφανιστεί το όνομα τους εκ του τόπου εκείνου». Έξοδος 34.1 – Δευτερονόμιο 7.5 – και 12.3.

KAZANTZAKHS

Καζαντζάκης: κατάθεση ψυχής…!

Να τι είναι ο αβρααμικός Ιουδαιο-Χριστιανισμός…!

«Tι οβραϊκή αγία τράπεζα είναι η θρησκεία ετούτη, που δίνεις μια πεντάρα στην επίγεια ζωή και εισπράττεις αθάνατα εκατομμύρια στην άλλη! Τι απλοϊκότητα, τι πονηριά, τι τοκογλυφία!

Όχι δεν μπορεί να 'ναι λεύτερος όποιος φοβάται κόλαση. Η παμπόνηρη θρησκεία που μετατοπίζει τις αμοιβές και τιμωρίες σε μελλούμενη ζωή, για να παρηγορήσει τους σκλάβους, τους κιότηδες, τους αδικημένους για να μπορέσουν να βαστάξουν αγόγγυστα τη σίγουρη ετούτη ζωή και να σκύβουν υπομονετικά το σβέρκο στους αφεντάδες».

Νίκος Καζαντζάκης

 

PERITOMH PNEYMATOSHπνευματική "περιτομή" των Ελληνο-Χριστιανών..! Του Μ. Καλόπουλου

Πνευματικός και συναισθηματικός εξιουδαϊσμός..!

«Διότι Ιουδαίος δεν είναι ο εν τω φανερώ Ιουδαίος... αλλ’ Ιουδαίος είναι εν τω κρυπτώ Ιουδαίος και περιτομή η της καρδίας κατά (το) πνεύμα» Παύλος προς Ρωμαίους Β΄28

Η ιστορική απογύμνωση των Ελλήνων και η επιβολή της πνευματικής τους περιτομής ήταν διαταγή του νέου διεκδικητή αβραμικού θεού: «Τα τέκνα υπακούετε στους γονείς υμών (αλλά μόνο) εν Κυρίω, τουτέστιν, κατά Κύριον...(και διευκρινίζει) εάν δε (ο γονέας) είναι Έλλην ή αιρετικός, ουκέτι πείθεσαι δει» (πρέπει να απειθείτε!) Ι. Χρυσόστομος εισ εφεσιουσ επιστολη 62.149.41

 Δεν θα καταλάβουμε ποτέ τι είναι ο Χριστιανισμός… αν δεν γνωρίσουμε καλά τον Αβραάμ!

 Oαιώνιος γρίφος του Αβραάμ. Του Μ. Καλόπουλου

Ο γεννήτωρ του δόλου Αβραάμ.

 abraham2

   Πολλοί είναι αυτοί που δεν θα καταλάβουν ποτέ τι ακριβώς συμβαίνει με τον Χριστιανισμό, αν πρώτα δεν αντιληφθούν πως σκέπτεται και τι ακριβώς κάνει ο μέγας γεννήτωρ του Ιουδαϊσμού, ο δημιουργός των αποτελεσματικότερων δόλιων μηχανισμών του επεκτατισμού Αβραάμ.

Ο τετραπέρατος αυτός αλεπου-δόγερος, είναι ο πρώτος που ονομάζεται «περάτης» (περαστικός) δηλαδή Εβραίος. Γένεσις 14.13.

Ο αδίστακτος αυτός τυχοδιώκτης, με τις χαλδαιικές του μαγγανείες, σπέρνοντας οδυνηρές πληγές απ' όπου περνούσε, και εισπράττοντας εκβιαστικά ίατρα, όχι μόνο έγινε πάμπλουτος, αλλά έφτασε να οραματίζεται για πρώτη φορά και την παγκόσμια εβραϊκή κυριαρχία.

 Ο οδυνοποιός μάγος Αβραάμ

Το μυστικό της αθλιότητας του οδυνοποιού μάγου Αβραάμ, κρατήθηκε καλά φλεγμένο για χιλιάδες χρόνια! Ήρθε όμως ο καιρός για όσους ποτέ δεν υπέθεσαν το παραμικρό για την αληθινή φύση αυτού του αναίσχυντου βιβλικού ήρωα, να τον γνωρίσουν στις πραγματικές απομυθοποιημένες διαστάσεις του.

Ο μισός πληθυσμός του πλανήτη μας, που είναι δεμένος με την πιστή στις αβρααμογενείς θρησκείες, δεν γνωρίζει τίποτε για την πραγματική του δράση! Πολλοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν, ότι ο Αβραάμ κατάγεται από την πλέον αυθεντική, ιστορική κοιτίδα των δηλητηριαστών μάγων την αρχαία Χαλδαία! Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, αφελώς τον θεωρούν έναν δίκαιο αρχοντάνθρωπο, που για κάποιο αόριστο λόγο, έτυχε να εξασφαλίσει την απεριόριστη εύνοια (φιλία) κάποιου πανίσχυρου θεού! Ενώ η πραγματικότητα είναι πως ο θεός της Βίβλου, δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα εγκεφαλικό εφεύρημα του πανάθλιου αυτού μάγου, για να δικαιολογεί τις θαυμαστές και επικερδείς "ιάσεις" από τις δηλητηριο-πληγές που ασταμάτητα σκορπούσε γύρω του!

Αβραάμ ο αδίστακτος προαγωγός

Ο Αβραάμ πλησίαζε τα πάμπλουτα θύματά του, με μια εξαιρετικά απλή και αποτελεσματική μέθοδο. Παρουσίαζε έντεχνα την πανέμορφη γυναίκα του Σάρρα, σαν διαθέσιμη και ελεύθερη για γάμο αδελφή του! Με τέτοιες αυθεντικές μεθόδους προαγωγού,[1] εμπορεύτηκε την γυναίκα του Σάρρα, ως πολλά υποσχόμενη ερωτική σύντροφο, πρώτα στην Αίγυπτο και μετά στην Χαναάν! Οι δυο αυτές περιπτώσεις που καταγράφονται αναλυτικά στην Βίβλο, δεν σημαίνει καθόλου πως οι ερωτικές αυτές παγίδες δεν ήταν πολύ περισσότερες.

Σάρρα η ερωτική παγίδα

SARA

    Τον ρόλο του ερωτικού δολώματος, επάξια ενσαρκώνει η πανέμορφη αδελφή-σύζυγος του Σάρρα, η οποία γνωρίζει ότι απ' την αρχή της συνεργασίας τους, τηρούν κοινή συμφωνία-συμβόλαιο, που απαιτεί οπουδήποτε πηγαίνουν, να υποκρύπτουν την συζυγική τους σχέση, και να προσφέρεται ως σύζυγος-παλλακίδα[2] στα πάμπλουτα υποψήφια θύματά τους και εισχωρώντας στο πλούσιο περιβάλλον τους, να ανοίγει δρόμο στον μαγκανιστή μάγο και σύντροφό της Αβραάμ!

Περά απ' τα δροσερά της νιάτα, την περιζήτητη ερωτική της τέχνη, και τα εκθαμβωτικά της σωματικά προσόντα, η Σάρρα έχει βοηθό και την βεβαιωμένης στειρότητάς της, που αποτελεί απαραίτητο πλεονέκτημα, για να αποφύγει χωρίς περιττές συνέπειες, όλες αυτές τις σεξουαλικές αποστολές ως "δηλητηριασμένη νύφη"!

 Διείσδυση και μαγγανεία

MAGANIA     Η ίδια η Βίβλος μας αποκαλύπτει, πως όταν τελικά το θύμα ενδιαφερθεί για τα θέλγητρά της, και πάρει την Σάρρα στο παλάτι του, όχι μόνο γεμίζει τον Αβραάμ με συμπεθερικά δώρα,[3] αλλά (όπως είμαστε πλέον σε θέση να υποθέσουμε) το "μακρύ χέρι" της Σάρρας, απ' την προωθημένη αυτή θέση, δηλαδή θρονιασμένης πλέον μέσα στα παλάτια, (με άμεση πρόσβαση στα τρόφιμα του παλατιού) μπορούσε άνετα με τα χαλδαιικά δηλητήρια και τις της μαγγανείες (τροφο-νοθείες) της, να σκορπήσει τον προγραμματισμένο όλεθρο "πληγών" στις ανυποψίαστες, πάμπλουτες βασιλικές αυλές!

Ο ασθενοποιός-θεραπευτής

Ακριβώς αυτά συμβαίνουν τόσο στην Αιγύπτου όσο και στην Χαναάν, αναγκάζοντας τους χοντροβαλάντιους αυλικούς άρχοντες, να πληρώσουν πρόθυμα, αμύθητα ληστρικά ίατρα, σε χρυσάφι, ασήμι και αναρίθμητα ζώα, στον Χαλδαίο μάγο θεραπευτή Αβραάμ… που όχι μόνο κρατούσε την υγεία τους στα χέρια του, αλλά μπορούσε προσευχόμενος[4] στον υποτιθέμενο θεό του να τους θεραπεύσει! Στην πραγματικότητα, ο πανούργος προφήτης, δεν έχει παρά να πέψη τις κρυφές τροφονοθείες του, ώστε (ως εκ θαύματος) να αποκαταστηθεί η υγεία των θυμάτων του!

 Ο Αβραάμ αναγνωρίζει ότι είναι ψεύτης

Η μακρόχρονη και απόλυτα επιτυχής δράση του, αμαυρώνεται μόνο από έναν ασήμαντο δυσάρεστο περιστατικό, ομολογίας ψεύδους και απάτης! Έναν εξαπατημένος βασιλιάς της περιοχής, ο Φιλησταίος βασιλιάς των Γεράρων Αβδέλες, κατατρομαγμένος απ' τα παράξενα ψέματα και τις ανεξήγητες πληγές του προφήτη, καταφέρνει τελικά να του αποσπάσει έναν όρκο-ομολογία, ότι δεν θα μεταχειριστεί εναντίον του ποτέ πια τα φαρμακερά ψέματά του, ούτε σ' αυτόν, ούτε στους απογόνους του… (αυτό κι αν είναι φόβος έως τρίτης γενεάς!) και παραδόξως ο αρχιερέας του θανατηφόρου ψεύδους Αβραάμ… ορκίζεται! [5]

Άγαρ η κακοποιημένη δούλα

Όταν οι δηλητηριώδεις αυτές ληστρικές αποστολές τελειώνουν, (επειδή προφανώς η Σάρα δεν διαθέτει πλέον τις εκθαμβωτικές νεανικές της χάρες) η σκληροτράχηλη αυτή γυναίκα, δείχνει τον πραγματικό της χαρακτήρα, κακοποιώντας ζηλόφθονα και ξυλοφορτώνοντας άγρια την δεύτερη και μάλιστα έγκυο σύζυγο του Αβραάμ, την παιδούλα Αιγύπτια Άγαρ! Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που τρελή πλέον από την βάναυση κακοποίηση της κυρίας της, η νερά δούλη Άγαρ, αποπειράται να αυτοκτονήσει φεύγοντας έγκυος και ολομόναχη στην καυτή έρημο. Λίγο πριν πεθάνει από την δίψα, την περιμαζεύουν και την συμβουλεύουν να υπομένει το "απλωμένο" χέρι της Σάρρας… μέχρι να γεννήσει και τότε όλα θα αλλάξουν!

 Δυστυχώς γι' αυτήν και μετά την γέννηση του γιου της Ισμαήλ, τόσο ο Αβραάμ όσο και η Σάρρα συνειδητοποιούν κάτι που την καταδικάζει σε αφανιστικό διωγμό! Με τίποτε δεν θέλουν, μια μελαψή αλλόφυλη και ο γιος της… να κληρονομήσουν την τεράστια περιουσία που με τόσους δηλητηριασμένους δόλους είχαν αποκτήσει! Αυτό όμως που κυρίως δεν θέλουν, είναι να δουν τα μυστικά όπλα της προσοδοφόρου μαγγανείας τους, να πέφτουν στα χέρια της αιγύπτιας δούλας, και να αχρηστεύονται έξω από τον οικογενειακό-φυλετικό τους κύκλο! Σάρρας λοιπόν μαζί και Αβραάμ, διώχνουν ξανά κακήν κακώς στην καυτή έρημο την απόκληρη δούλα, μαζί με το μικρό παιδί της, με μοναδικό εφόδιο μόνο ένα ασκί νερό, πράγμα που και ο τελευταίος μπορεί να υποθέσει, πως ισοδυναμούσε με φρικτή καταδίκη αμφότερων σε θάνατο!

Ο υιοθετημένος Ισαάκ

Τι θα απογίνει όμως η υλική και πνευματική του κληρονομιά; Ποιος θα συνεχίσει τις απίστευτα πετυχημένες ιδέες του για εύκολο πλουτισμό; Ο πανούργος προφήτης, είχε βρει καλύτερο τρόπο να ξεπεράσει την στειρότητα της Σάρρας… παραγγέλλοντας κρυφά για υιοθεσία από την παροικία τους στην Χαρράν, το δωδέκατο αγόρι του αδελφού του Ναχώρ, που μόνο απ' την μία αγορομάνα γυναίκα του Μελχά, είχε ήδη επτά αγόρια.

 Ισαάκ, η δεύτερη γενιά του δόλου

Το παιδί αυτό, ο Ισαάκ, πραγματικό χαλδαιόπουλο και απολύτως αίμα τους, θα είναι ο κληρονόμος του Αβραάμ και ο αντάξιος συνεχιστής της φυλετικής δηλητήριο-μαγικής κληρονομιάς. Πράγματι στην Βίβλο βλέπουμε πως κι αυτός με την σειρά του, θα αναστατώσει την περιοχή, πουλώντας ξανά με απολύτως πανομοιότυπο τρόπο την δική του γυναίκα, δηλαδή σαν δηλητηριασμένη αδελφή-νύφη στους βασιλιάδες της περιοχής![6]

Ο εμπρησμός των Σοδόμων

AGELOI -empristesΤο επόμενο πρόβλημα του Αβραάμ, είναι ανεπάρκεια βοσκότοπων για τα αναρίθμητα ζώα του. Στριμωγμένος σε μια άγονη και άνυδρη ορεινή περιοχή, εποφθαλμιά τα λαχταριστά πεδινά και παραποτάμια λιβάδια των πανίσχυρων και οργανωμένων Κρητο-Φιλισταίων γειτόνων του που κατοικούν στην πεντάπυλη των Σοδόμων. Ενοχλημένος απ' την κατοχή της πλεονεκτικότερης γης και των ζηλευτών βοσκοτόπων από τους Κρητο-Χαναναίους Σοδομίτες, σχεδιάζει και πραγματοποιεί με απόλυτη επιτυχία, τον αφανιστικό εμπρησμό ολόκληρης της πεντάπολής τους, χωρίς μάλιστα να κατηγορηθεί ποτέ για το μαζικό αυτό αφανιστικό έγκλημά του, μια και οι εμπρηστές (τρεις τον αριθμό που η Βίβλος τους παρουσιάζει σαν αγγέλους θανάτου) έρχονται γι' αυτόν ειδικά τον σκοπό, από την μακρινή αδελφική παροικία της Χαρράν!

Το όραμα του εθνο-διαμελισμού

Μετά κι απ' αυτήν την αδιατάρακτη και καθολική επιτυχία του, ο γέρο-Αβραάμ, πάμπλουτος πια, και απολύτως δικαιωμένος απ' τις μαγικές επιλογές του, αρχίζει πια δικαίως να αναρωτιέται… αν το "σπέρμα" του, δηλαδή οι απόγονοί του, κληρονομώντας τα πανίσχυρα και μυστικά όπλα της δολιο-μαγγανείας του, θα μπορούσαν να καθυποτάξουν με την σειρά τους στο μέλλον… ολόκληρο πλέον τον υπόλοιπο γνωστό κόσμο!

 Η σκέψη του είναι απλή και προσγειωμένη: Ότι μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, μπορεί να συμβεί και σ' έναν βασιλιά. Ότι μπορεί να συμβεί σ' έναν βασιλιά και στους αυλικούς του, μπορεί να συμβεί και σ' ένα ολόκληρο έθνος… Και φυσικά… ότι μπορεί να συμβείς σ' ένα έθνος, μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολύ περισσότερα!

Ταυτόχρονα, ο εκπληκτικός αυτός θηρευτής του μέλλοντος, αντιλαμβανόμενος την τεράστια κλίμακα των οραματισμών του, ψάχνει για ανάλογες λύσεις εθνικών πλέον διαστάσεων!

 Το όραμα-συνταγή του εθνο-διαμελισμού

ETHNO-DIAMELISMOS

Η συνταγή που τελικά ανακαλύπτει ο πανούργος προφήτης, είναι μεγαλειώδης και αποτυπώνετε σε ένα παράξενο αλληγορικό βιβλικό του όραμα: "Πρώτα διαμελίζει κάποια μικρά και μεγάλα ζώα, μετά περιμένει να χορτάσουν τα όρνια την πείνα τους, ενώ αυτός κάθεται ανάμεσά τους, και τέλος με φωτιά διέρχεται ανάμεσα στα υπολείμματά τους"! Γένεσις ΙΕ΄ 7- 20. Τι θέλει να μας πει ο ποιητής;

Κανένα ίχνος βιβλικής εξήγησης δεν υπάρχει στην καθόλα μαγική αυτή τελετή. Κι όμως η τελική κατανόηση της, για αιώνες ολόκληρους ήταν εντελώς μπροστά μας! Τα έθνη ως πολυσύνθετες και ανθεκτικότερες οντότητες, χρειάζονται για την τελική καθυπόταξή τους ειδική μεταχείριση. Πρώτα δημιουργούμε διαμελιστικές "πληγές", μετά αφήνουμε τους φυσικούς τους εχθρού ("όρνεα") να χορτάσουν την πείνα τους, και τελικά με "φωτιά" (κοφτούς τρόπους) αποτρέπουμε στο διηνεκές την επανένωση των υπολειμμάτων τους!

Να και η επιβεβαίωση της ερμηνείας μας: «Άλλοι υποστηρίζουν ότι τα τεμαχισμένα από τον Αβραάμ πτώματα ήταν προάγγελοι αυτοκρατοριών...(άρα εθνών!) Αν ο Αβραάμ δεν είχε (από τότε) τεμαχίσει τα ζώα (ζώα=έθνη!) με το σπαθί του, (εννοεί το "σπαθί" της μαγείας του) αυτές οι αυτοκρατορίες θα 'χαν γίνει πανίσχυρες, έτσι όμως εξασθένισαν»!Gen. Rab. 437. Mid. Agada Gen. 33 PRE, κεφ. 28. Ρ. Γκρέιβς Εβραϊκοί μύθοι:σελ. 142,(ε). Συγχαρητήρια λοιπόν, πράγματι εμείς ήμασταν και παραμένουμε... τα ζώα!

Ο αβρααμικός Ιουδαϊσμός λοιπόν, είχε βάλει κανονικά πλώρη για την κατάκτηση των εθνών, και απλά περίμενε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις γι' αυτήν την παγκόσμια επέκταση και επικράτησή του!

Χριστιανισμός... το σπαθί του αβρααμικού εθνο-διαμελισμού

Abraham1Πολλοί λοιπόν είναι αυτοί που δεν θα καταλάβουν ποτέ, γιατί ο αβρααμικός Ιουδαϊσμός δεν απεδέχθη ποτέ τον χριστιανισμό, αν πρώτα δεν αντιληφτούν, ότι ο θυγατρικός του Ιουδαϊσμού χριστιανισμός, δεν ήταν ποτέ τίποτε περισσότερο από το πλέον κατάλληλο δηλητηριασμένο ιουδαϊκό προϊόν, για την άλωση και κατάκτηση των εθνών! Ποτέ δεν θα εποπτευθούν καν, ότι ο Χριστιανισμός είναι κυριολεκτικά το σπαθί του βρόμικου εθνο-διαμελισμού, αν πρώτα δεν γνωρίσουν σε βάθος, τι πραγματικά ήταν ο μέγας Αβραάμ!

Βέβαια στο διάβα του χρόνου, η αβρααμική συνταγή εμπλουτίστηκε με περισσότερα και αποτελεσματικότερα εθνο-διαμελιστικά στοιχεία! Απολύστε ένα απ' τα πολλά: «Ούτω λέγει Κύριος, Λάβε το ποτηριών τούτο του (Ο΄ άκρατου) οίνου εκ της χειρός μου (τι είδους "οίνος" είναι αυτός... θα αποφασίσετε εσείς) και πότισον εξ αυτού πάντα τα έθνη, προς τα οποία εγώ σε αποστέλλω και θέλουσι πίει και ταραχθεί και παραφρονήσει... και έλαβον το ποτήριον εκ χειρός Κυρίου και επότισα πάντα τα έθνη... και τους βασιλείς και τους μεγιστάνας δια να καταστήσω αυτούς ερήμωσιν, θάμβος, συριγμόν και κατάραν... πάντας τους βασιλείς των αλλοφύλωνκαι πάντας τους βασιλείς των νήσων των πέραν της Θαλάσσης (Αιγαίου)… και πάντες τους βασιλείς του βορρά τους μακράν και τους εγγύς ένα μετά του άλλου και πάντα τα βασίλεια της οικουμένης τα επί προσώπου της γης... πίετε[7] και μεθύσατε και εμέσατε και πέσετε και μη σηκωθείτε.»Μασ. Ιερεμίας ΚΕ΄15-27 (Ο΄ Ιερεμίας ΛΒ΄13-)

Απ' την ιστορία πια γνωρίζουμε, πως δεν είναι άλλος απ' τον πάλε ποτέ κραταιό Ελληνισμό που κυρίως δήχθηκε τις ελεεινότερες βρώμικες επιθέσεις. Οι περισσότεροι των Ελλήνων σύρθηκαν τελικά στην ιουδαίο-χριστιανική δουλεία, εθισμένοι στο γλυκύτατο ελπιδο-δηλητηριασμένο ποτό της αβρααμικής σαγήνης, αποποιούμενοι σταδιακά την ελληνικότητά τους… στους ανθεκτικότερους που πεισματικά αρνήθηκαν να καταναλώσουν το δηλητήριο της ιουδαϊκής ελπιδολαγνείας, έπεσε βαρύ το αβρααμικό διαμελιστικό σπαθί, τα όρνια και οι φωτιές, καταδιαμελίζοντας κυριολεκτικά ότι απέμεινε από το τρισένδοξο κορμί της πανευδαίμονης Ελλάδος!

Αυτή η ιουδαιογενής ελπιδο-λαγνική "μέθη", ιστορικά μεταφράζεται σε σταδιακή μετάβαση σε διαφορετικό επίπεδο προτεραιοτήτων. Προτεραιότητα πλέον η ατομική σου Ιουδαιο-προσφερόμενη σωτηρία της ψυχής και όχι η συλλογική ή εθνική σου δημιουργική δόξα και επιβίωση! Ο ιουδαιο-φανταστικός ουρανός είναι πια η πραγματική σου πατρίδα και όχι πλέον η Ελλάδα!

Παρ' όλα αυτά κάποιοι Χριστιανοί επιμόνου αφελώς λέγοντας: Μα τι σχέση έχουμε εμείς με τον Αβραάμ… εμείς είμαστε χριστιανοί όχι αβρααμιστές! Ξεχνούν βέβαια ότι ο "σωτήρας" Χριστός ήρθε ακριβώς για να παράγει το διαμελιστικό σπαθί του Αβραάμ και τον μεθυστικό οίνο του Ιερεμία. Ξεχνούν ότι στην Καινή Διαθήκη ο Αβραάμ αναφέρεται υμνητικά 73 φορές, και αυτόν τοποθετεί ο ίδιος ο Χριστός ως τον κυρίαρχο διαχειριστή του Ιουδαιο-φανταστικού παραδείσου! Βλέπε παραβολή του πλουσίου

Όχι αγαπητοί μου Έλληνες, όσο κι αν δεν το θέλετε… δεν είστε απλώς χριστιανοί, αλλά απόλυτα ιστορικά υποχείρια του αβρααμικών σχεδιασμών. Ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτε περισσότερο από την ξεκάθαρη συνταγή του βρόμικου πόθου για διεθνή κυριαρχία. Και δυστυχώς οι χριστιανοί είναι οι υπάκουοι δούλοι του βρόμικου επεκτατισμού! Υποταγμένα ενεργούμενα και πραγματικά παιδιά του Αβραάμ «Και νυν δε τα έθνη ουκ έχει του Αβραάμ την κατά σάρκα συγγένειαν, του δε Αβραάμ την πίστιν κτησάμενα, τέκνα χρηματίζει του Αβραάμ». TheodoretusScr. Eccl., Theol., InterpretatioinPsalmos 80.1793.52.

«Και πλέον τα έθνη αν και δεν έχουν του Αβραάμ την κατά σάρκα συγγένεια, του Αβραάμ όμως την πίστη αποκτώντας, τέκνα γίνονται του Αβραάμ». TheodoretusScr. Eccl., Theol., (εκκλησιαστικός πατέρας) InterpretatioinPsalmos 80.1793.52.

 Να λοιπόν γιατί οι Ιουδαίοι δεν αποδέχθηκαν ποτέ το ίδιο τους το παιδί τον Χριστιανισμό! Είναι εντελώς φυσικό, οι Ιουδαίοι παράγωγοι αυτού του ελπιδο-μεθυστικού ποτού, να μην συμμετέχουν στην παγκοσμία αυτή χριστιανο-μωαμεθανική ελπιδο-κραιπάλη, αφού το ειδικό αυτό εθιστικό μεθύσι, παρήχθη ειδικά για τα έθνη, ώστε να μεθύσουν, (εγκεφαλική αλλοίωση, απάθεια) να εμέσουν (τα πάτρια), να πέσουν (απ' το ένδοξο βάθρο τους) και να μην ξανασηκωθούν!

 Τα αποτελέσματα είναι ιστορικά απολύτως ανιχνεύσιμα. Δεν έχετε παρά να δείτε πόσο ριζικά διαφορετικός παραμένει ο βαθμός απάθειας μεταξύ Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Ο πανέξυπνος πολυδύναμος Ιουδαϊσμός, ήταν απόλυτα φυσικό να μην αποδεχθεί ποτέ την απύθμενη χριστιανική παθητικότητα, αφού η θυγατρική αυτή πίστη, είχε διαμορφωθεί ειδικά για να μολύνει τα έθνη με την βαριά παθητική μοιρολατρία, ώστε να τα φέρει ευκολότερα στην σφαίρα επιρροής του Ιουδαϊσμού, εκπληρώνοντας απόλυτα το όραμα του Αβραάμ για κυριαρχία επί των εθνών!

Ο αξιέπαινος επ' αυτού Ιουδαϊσμός, παρέμεινε αυστηρά επικεντρωμένος και απολύτως συσπειρωμένος στα πατροπαράδοτα συμφέροντά του, ενώ ο Ελληνισμός χάνοντας την φυσική του πνευματική χημεία, αιώνες τώρα ουρανοβατεί μεθυσμένος στα ιουδαϊκά μονοπάτια και στα ελπιδο-ταβερνεία του αβρααμογενούς Χριστιανισμού!

Οδυνηρό αποτέλεσμα: Ο ελληνισμός εχει μετατραπεί στον μακροβιότερο σκλάβο της ιστορίας, διαγραφέντας μια πορεία αξιοθρήνητης εξαθλίωσης και να βρίσκετε σήμερα μπροστά στο απόλυτο βάραθρο του αφανισμού του… ενώ απ την άλλη ο Ιουδαϊσμός έχει συσσωρεύσει τόσους πόλους τρόπους, και μηχανισμούς εδραίωσης και επεκτατισμού, που σήμερα φέρεται ως ο φυσικός ηγέτης του κόσμου!

Τέλεια, εκείνος ο αλεπουδόγερος ψεύτης, ο ανήθικος προαγωγός και ο αδίστακτος δηλητηριαστής, ο Αβραάμ, δικαιώθηκε τελείως!

 Τελικά πρέπει να γίνει κατανοητό πως η αίσθηση της πραγματικότητας είναι πολυεπίπεδη και δυστυχώς πολλά πράγματα κινούνται ιστορικά, πολύ υψηλοτέρα από τον αντιληπτικό ορίζοντα του μέσου ανθρώπου! Αν επιτέλους δεν ενηλικιωθεί η δική μας αίσθηση της πραγματικότητας, αν δεν διευρύνουμε επαρκώς τους δικούς μας αντιληπτικούς ορίζοντες, θα παραμείνουμε δυστυχώς αιώνιοι σκλάβοι του δηλητηριασμένου αβρααμικού εκστασιασμού, ακλουθώντας πειθήνια την Ελληνο-χριστιανική του πρόταση!!

 Μ. Καλόπουλος 21-1-15

Πληρέστερη, εκτενέστερη και λεπτομερή ανάλυση για τον Μάγο Αβραάμ στο βιβλίο μου: ΑΒΡΑΑΜ ο ΜΑΓΟΣ

 

 

 

 

 Βλέπε επίσης:  Ο Χριστός και ο Χριστιανισμός είναι τελικά το οπλικό σύστημα των Ιουδαίων κατά των Ελλήνων. Του Μ. Καλόπουλου http://www.greatlie.com/index.php/el/ellinismos/ellino-xristianismos/2340-o-xristos-kai-o-xristianismos-einai-telika-to-opliko-systima-ton-ioudaion-kata-ton-ellinon-tou-m-kalopoulou


[1] «Προαγωγός δε κυρίως λέγεται, ο την εαυτού γυναίκα μοιχάσθαι προτρεπόμε­νος». Μιχαήλ ο Εφέσιος: Εξήγησις 6.17.26. Ακριβώς η περίπτωση Αβραάμ – Σάρρας!

[2] «ότε εξήλθον εκ του οίκου του πατρός μου, είπον προς αυτήν, (την Σάρρα) ταύτην την χάρην θέλεις κάμει εις εμέ, εις πάντα τόπον όπου αν υπάγωμεν, (και πήγαν σε πολλά μέρη!!!) λέγε περί εμού, ούτος είναι αδελφός μου» Γέν..Κ΄12,13

[3] «Είδαν οι αιγύπτιοι την γυναίκα... και οι άρχοντες του Φαραώ (αυλικοί) είδαν αυτήν και παίνεψαν αυτήν προς τον Φαραώ και ελήφθη η γυνή (η Σάρρα) εις την οικίαν του Φαραώ. Τον δε Αβραάμ μεταχειρίσθησαν καλώς δι΄ αυτήν, (!) και είχε (του έδωσαν) πρόβατα και βόας και όνους και δούλους και δούλας και όνους θηλυκάς και καμήλους»! Γένεσις 12.14-16.

 [4] «Προσευχήθη δε ο Αβραάμ προς τον Θεόν και θεράπευσε ο θεός τον Αβιμέλεχ». Γένεσις 20.17.

[5] «Κατ' εκείνο τον καιρόν ο Αβιμέλεχ,(ο Φιλισταίος βασιλιάς) μετά του Φιχόλ αρχιστρατήγου της δυνάμεως αυτού είπε προς τον Αβραάμ... Τώρα λοιπόν ορκίσου προς εμέ... ότι δεν θέλεις ψευσθή προς εμέ, ούτε προς τον υιόν μου, ούτε προς τους εγγονούς μου. Και ειπεν ο Αβραάμ. Εγώ ομούμαι (ορκίζομαι)»Γένεσις 21.22- 24.

[6] «Και κατώκησεν ο Ισαάκ εν Γεράροις. Ηρώτησαν δε οι άνδρες του τόπου περί της γυναικός αυτού (Ρεβέκκας) και είπεν,(ο Ισαάκ) αδελφή μου είναι»!!! Γένεσις 26. 6-7.

 [7] Απ τα αποτελέσματα... παραφρονούν, εξεμούν και σβήνουν μέσα σε ερήμωση και θάμβος που πέφτουν και δεν ξανασηκώνονται, συμπεραίνουμε εκ του ασφαλούς, ότι πρόκειται για κάτι πολύ δραστικότερο από απλό ανόθευτο (άκρατο) οίνο!