logo

fb youtube rss

Σύνδεση
Αν ο Χριστός ήταν πράγματι Έλληνας...

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Εις τον αντίλογον των: Κ. Γιάννη Δημήτρουλα (αγνώστων λοιπών στοιχείων), και
Κ. Γεώργιον Κ. Γεωργαλά Νυν δε διαμένοντα εν: Πεντέλη Αττικής, Τ. Τ. 15236, Οδός Ν. Αθανασιάδου 22. Τηλέφωνο: 210-804 6430.)

Κύριοι: Δημήτρουλα και Γεωργαλά

Εις τον αντίλογον και τα βιβλία σας μας πληροφορείτε τρομερά και σπουδαία στοιχεία και γεγονότα διά τα οποία ετελούσαμε εν αδικαιολογήτω αγνοία. Δεν φιλοδοξούμε να τα αναφέρομε όλα εις την παρούσαν, αλλά μόνο τα αναγκαία. Μας πληροφορείτε λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Γαλιλαίος, Ελληνίζων και όχι Εβραίος Ιουδαίος. (Μερικοί τον θεωρούν ακραιφνή Έλληνα ή Άριον). Έχετε αποδείξει ότι ήταν θιασώτης του Ελληνικού πολιτισμού και πνεύματος, με πολλές Ορφικές επιρροές, κλπ. Άρα πρέπει να επίστευε εις το Ελληνικό Δωδεκάθεο και να επαραδέχετο την Ελληνικήν φιλοσοφία, τέχνη και επιστήμη. Πρέπει δε να ομιλούσε και την Ελληνικήν Αττικήν διάλεκτο. Διά ταύτα και άλλα τινά οι βάρβαροι Ιουδαίοι τον εφόνευσαν. Παρ’ όλ ταύτα, όπως εξηγείτε, εις την θρησκεία που εβασίσθη εις αυτόν και ονομάσθη Χριστιανισμός και αποτελεί άρνησιν του Ιουδαϊσμού παρεισέφρησαν πολλές Ιουδαϊκές επιδράσεις, μερικάς των οποίων αναγράψατε.
Αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα τότε ουδέν πρόβλημα.
Τα καλωσορίζομεν και ομολογούμεν άγνοιαν και εντροπήν διά ταύτην. Ποίος ευθύνεται άραγε δι’ αυτήν την άγνοιαν όχι μόνο ημών αλλά και όλων των Ελλήνων και των ανθρώπων; Ακόμη δεν χρειάζεται κανείς αντίλογος αλλά καλή και διακαής πληροφόρησις και δράσις. Με κάθε ταπεινότητα λοιπόν επιτρέψετέ μας να προτείνομεν ποία επί πλέον και οπωσδήποτε χρειάζονται να γενούν και ακόμα ποία είναι αυτά που εσείς οι ίδιοι, όπως και όλοι μας, οφείλετε να πράξετε και να επιδιώξετε το ταχύτερον δυνατόν:

1) Να αποκατασταθεί πλήρως ο Γαλιλαίος, Ελληνίζων ή Έλλην, Ορφικός, Χριστός και να απορριφθή ο Εβραϊκός Ιουδαϊκός τοιούτος.
2) Να ιδρυθεί η ορθή θρησκεία του Γαλιλαίου, Ελληνίζοντος ή Έλληνος, Ορφικού Χριστού μαζί με την αποκάστασιν και τέλεσιν όλων των Ορφικών και πλείστων άλλων μυστήριων και στοιχείων και να εορτάζονται πάλι με όλη την Ελληνικήν μεγαλοπρέπεια όλαι αι αρχαίαι Ελληνικαί θρησκευτικαί και εθνικαί εορταί αι οποίαι υπεκλάπησαν ή απηγορεύθησαν από τους επικρατήσαντας ψευτο-Χριστιανούς.
3) Να εορτάζεται η σταύρωσις τού Ορφέα και η κάθοδος του στον Άδη, καθώς και η ταφή και η ανάστασις τού Άδωνη, και να απαγγέλλονται με ευλάβεια οι Ορφικοί Ύμνοι και Εγκώμια του Άδωνη.
4) Να δοθή εις την νεο-αποκατασταθείσαν θρησκεία το όνομα που την αντιπροσωπεύει πλήρως και ορθώς και όχι να ονομάζεται απλώς Χριστιανισμός. Να απαλλαγούν οι ιερείς και οι ναοί από όλα τα Εβραϊκά στοιχεία και σύμβολα..
5) Να αφαιρεθούν, να αναθεμαστισθούν και να καταδικασθούν άπασαι αι λάθρα παρεισφρήσασαι Ιουδαϊκαί επιδράσεις μαζί με όλα τα εμβόλιμα και ψευδεπίγραφα στοιχεία από την νεο-αποκατασταθείσαν ορθήν ταύτην θρησκεία όπως και απ’ όλην την γραμματεία της.
6) Να απαιτηθή από την νυν ψευδο-χριστιανικήν Εκκλησία να φροντίσει όσο δύναται ίνα αποκαταστήση όλα όσα οι προκάτοχοί της κατέστρεψαν και ερήμωσαν επί δεκάδες αιώνων.
7) Να καταγγελθούν και να καταδικασθούν τα επί πολλών αιώνων απειράριθμα, καταστροφικά και εγκληματικά έργα της ψευδο-χριστιανικής θρησκείας και Εκκλησίας και να ζητηθούν συγγνώμες και αποζημιώσεις.
8) Να προταθούν όλα αυτά και να σταλούν εγκύκλιοι εις την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και πάσης Ελλάδος, εις όλα τα Πατριαρχεία του κόσμου, και εις όλας τας αυτοκεφάλους εκκλησίας ανά την οικουμένη.
9) Να ενημερωθή καλώς όλος ο Ελληνικός λαός όπως και ολόκληρος η υδρόγειος διά το ψέμμα και την απάτη του ψευδο-χριστιανισμού που επικράτησαν επί τόσους αιώνας.
10) Να κατηχηθή ολόκληρος ο Ελληνικός λαός εις αυτήν την σωστή εκδοχήν της Ορφικο-Χριστικής (όχι χριστιανικής) θρησκείας και να υιοθετή τα Ελληνικά αρχαία και παραδοσιακά ονόματα αντί των Ιουδαϊκών τοιούτων.

Απορούμε σφόδρα διότι ενώ γνωρίζετε καλώς και πως είχον τα πράγματα και τα δημοσιεύετε εις τα βιβλία σας, κ. α., τότε διατί τόσα χρόνια δεν έχετε πράξει όλα ή έστω μερικά σημεία των ανωτέρω δέκα προτάσεων, που εδώ προτείνομεν, αλλά απλώς έχετε περιοριστεί σε βιβλιαράκια, γραμματάκια και αχρειάστους αντιλόγους, αντί να συμβάλετε επί τέλους ενεργώς εις την αποκατάστασιν της αληθείας.
Ελπίζομε να το πράξετε δεόντως και ευθέως προτού απέλθετε του παρόντος βίου. Τότε δεν θα υπάρξει ούτε πρόβλημα, ούτε χρεία αντιλόγου και όλα θα εξελιχθούν ομαλώς. Θα αποβείτε δε ευεργέται του Ελληνισμού και της ανθρωπότητος.
Ειλικρινώς και ανυπομόνως το αναμένομεν και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία εις αυτή την ευγενήν προσπάθεια διά την αποκατάστασιν του Ελληνικού πνεύματος και της αληθείας!.

Νεοκλής Φιλάδελφος
Μάιος 2008