logo

fb youtube rss

Σύνδεση


Στο παρακάτω απόσπασμα η "ελληνική Νομαρχεία" (ανωνύμου του Έλληνος 1806) μας μεταφέρει ένα μικρό ιστορικό δείγμα της αφανιστικής συνύπαρξης ελληνισμού και χριστιανισμού, λίγο πριν την επανάσταση του 1821.

«Από τότε που εστερεώθη ο χριστιανισμός έως και το 1453, (πτώση του Βυζαντίου) αντί να αυξηθούν τα μέσα της ελευθερώσεώς των, φεύ! (αλίμονο! αυτά) εσμικρύνοντο. Η δεισιδαιμονία και ο ψευδής και μάταιος ζήλος των ιερέων και πατριαρχών, κατεκυρίευσεν τας ψυχάς των βασιλέων, οι οποίοι, αντί να επιμελούνται εις το να διοικώσι τον λαόν, καθώς έπρεπε, άλλο δεν εστοχάζοντο, παρά να φιλονικώσι και να κτίζωσιν εκκλησίας. Τότε εις την Ελλάδα εφάνησαν τρεις κυριότητες, η τυραννία, το ιερατείον και η ευγένεια, αι οποίαι δια ένδεκα αιώνας σχεδόν, κατέφθειραν τους Έλληνες και κατερήμωσαν την Ελλάδα». Ανώνυμος Έλλην. Ιταλία 1806.

«οι ιερείς αγαπητοί μου... επροσπάθησαν με το μέσον της θεότητας, να καταδυναστεύσουν τους συμπολίτες των, καθώς μέχρι της σήμερον, (προσπάθησαν) με την αμάθειαν και κακομάθησιν επέτυχον του σκοπού των. Αυτοί, καλύπτοντες με τίτλον αγιότητος τα πλέον φανερά ψεύδη, εγέμισαν τους αδύνατους νόας του λαού με τοιαύτην δεισιδαιμονίαν, ώστε αντί να ονομάζουν ψέμα το αδύνατον το ονομάζουν άγιον και ούτω αδιστάκτως (οι λαϊκοί) πιστεύουν εις κάθε τους λόγον και ούτε τολμούσι να εξετάσωσι το παραμικρόν, μάλιστα δε, (το να εξετάζουν) τους είναι εμποδισμένον». «Ελληνική Νομαρχία ή Λόγος περί ελευθερίας, ανωνύμου του Έλληνος»!

Καλόπουλος - Ελληνοχριστιανισμός: 1/5


Ο Ελληνο-Χριστιανισμός είναι τόσο αληθινός όσο οι σχέσεις δούλου προς αφέντη... κατακτητή και κατακτημένου όπως δείχνει και το παρακάτω απόσπασμα του φονιά της φιλοσόφου Υπατίας "άγ(ρ)ιου" Κύριλλου:

"ΑΓΙΟΣ" ΚΥΡΙΛΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
«Κύριλλου αγιότατου επισκόπου... Πάσα η γραφή (η εβραϊκή Βίβλος) είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος... και ότι ο θεός προείπε αυτό είναι πάντων σωτήριον... ο δια του πανσόφου Μωυσέως προσταχθείς νόμος παραγγέλνει "Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού" δια τούτο και ο θεσπέσιος Μωυσής στους εξ αίματος Ισραηλίτες παράγγειλε, να φυλάγουν τις εντολές αυτές και να αφανίζουν από προσώπου γης όλους τους τόπους στους οποίους λάτρευσαν εκεί τα έθνη τους θεούς τους. "Στα όρη τα ψηλά και στους λόφους και υποκάτω παντός δένδρου δασούς, κατασκάψτε τους βωμούς αυτών και συντρίψτε τις (λατρευτικές) αυτών στήλες. Κατακόψετε τα (ιερά) άλση τους και τα γλυπτά των θεών αυτών κατακάψτε με πυρ και αφανίστε το όνομα αυτών εκ του τόπου εκείνου"
Αυτά εντέλει η Παλαιά Διαθήκη, (Δευτερονόμιο 12.3) τότε στο άγριο Ισραήλ, που δεν ήξερε από αγάπη! Δείτε όμως και τη συνέχεια
Ακριβώς έτσι είναι πρέπον, τον εξ απάτης Ελληνικής προς το της αληθείας να μετακινείτε φως (προσέξτε με πόση αγάπη θα γίνει αυτή ή προς την σωτηρία μετακίνηση!) δια Μωυσέως προστάζοντα είδωλα και ναούς μαζί να κατακάψετε ανασκάπτοντας τους βωμούς και κατακόβοντας τα άλση, ώστε καμιάς δικής τους βδελιρότητας να μην απομείνει λείψανο, κερδίζοντας έτσι μερίδιο στην δόξα».
Πραγματικός άγιος... αυτός ο Κύριλλος! Και συνεχίζει με απερίγραπτη... αγάπη: «Εμείς δε στις θεϊκές αυτές εντολές (της Παλαιάς Διαθήκης) εμπιστευόμενοι τον νουν μας, δεν θα αμελήσουμε και ούτε θα βραδύνουμε, αλλά με ακρίβεια μάλλον δε και φιλογρηγορούντες, της αληθείας το αξιοθαύμαστο κάλος, με χαρά θα κυνηγούμε και όλο ένα περισσότερο θα σπουδάζουμε το πως ο θεός την ανατροπή της πλάνης και τον φωτισμό του σκότους δια του Μωσαϊκού νόμου μας παρέδωσε... για δε τους ακάθαρτους δαίμονες, ο νόμος (του Μωυσέως) σκιά των μελλόντων είναι... διότι γεννούν οι σκιές την αλήθεια καθώς προείπε και ο θεσπέσιος Μωυσής»!!! Γ΄ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΚΑΚΙΟΝ (1,4,41)
"Σκιές" λοιπόν αποκαλούν τις εξοντωτικές εντολές της Παλαιάς Διαθήκης κατά των Εθνών! Μπορεί λοιπόν η βιτρίνα της Καινή Διαθήκη να είναι γεμάτη από αγαπητικά λουλούδια και αρώματα, αλλά στις αποθήκες της έχει αρκετές "σκιές" ξολοθρεμού για κάθε εναντιούμενο.
Ο ίδιος ο ειρηνικός Ιησούς περιέργως είπε: "μάχαιρα ήρθα να βάλω στη γη και όχι ειρήνη" Ματθαίος 10.34. Επίσης τι να εννοούσε άραγε λέγοντας: "όσους δεν με θέλουν για βασιλιά τους, φερτέ τους εδώ μπροστά μου και κατασφάξτε τους" Λουκάς 19.27.
Καλόπουλος Ελληνοχριστιανισμός: 2/5

Η «Μυριόβιβλος Φωτίου» είναι απάτη!
Περιέχει σύντομες κρίσεις για 280 βιβλία με εκκλησιαστικούς κυρίως συγγραφείς και ελάχιστα (35 περίπου) βιβλία της θύραθεν παιδείας με ασήμαντα αποσπάσματα από τα έργα τους. Σώζονται λοιπόν τα ελάχιστα, συνήθως επικριτικά σχόλιά του, και όχι αυτά τα ίδια τα βιβλία!

Ο Φώτιος από λαϊκός ανήλθε σκανδαλωδώς όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης μέσα σε έξι μέρες, πράγμα που ανάγκασε (το 863) τον ο πάπας Ρώμης Νικόλαο Α΄ να τον αναθεματίσει και να τον καθαιρέσει
Ο Φώτιος, ανταπάντησε επίσης με αναθεματισμό πράγμα που οδήγησε στο εκκλησιαστικό σχίσμα μεταξύ Ανατολικών και Δυτικών

Το βιβλίο του θεολόγου Σωτηρόπουλου με τον τίτλο: Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΑΧΒΕ αποδεικνύει ότι όλες τις βαρβαρότητες της Παλαιάς Διαθήκης τις χρεώνεται ο Ιησούς που δεν είναι άλλος απ' τον ίδιο τον Γιαχβέ!

*Καταραστή παιδιών ο Ελισαίος: Β΄ Βασιλ.2.23-25.
*Σφαγέας νηπίων ο Σαμουήλ: «θανάτωσον άνδρα και γυναίκα και παιδίον θηλάζον»! Α΄ Σαμουήλ 15.3
*Μακαριζόμενος βρεφοκτόνος: «Μακάριος όστις πιάση και ρίψη τα νήπιά σου επί την πέτραν»! Ψαλμ.137.9.
*Παιδεραστής ο Λωτ: Γένεσις 19.30-36
*Αιμοσταγής ο βιβλικός δίκαιος: «ο δίκαιος θέλει ευφρανθεί όταν ιδεί την εκδίκηση, και τους πόδας αυτού (Ο΄τας χείρας αυτού) θέλει νίψει εν τω αίματι του ασεβούς (Ο΄ αμαρτωλού)» Μασ. Ψαλμοί 58.10 (ή ΝΗ΄10) Ο΄ Ψαλμοί 57.11.
*Δηλητηριαστής ο ίδιος ο Γιαχβέ: Φάτε εωσότου βγει απ' τα ρουθούνια και σας έρθει χολέρα! «έσται υμίν εις χολέραν» Αγία γραφή των Εβδομήκοντα (Ο΄) Αριθμοί 11.20
*Υποκριτής επιληπτικός ο Δαβίδ: (Ο΄)Α΄Βασιλ.22.13-15. ή Α΄Σαμ.21.13-15.
Καλόπουλος Ελληνοχριστιανισμός: 3/5

Οι Χριστιανοί από σεμνοί και ταπεινοί επαναστάτες "ειρήνης" και "αγάπης" που ξεκίνησαν, κατέληξαν να αποτελούν την νικηφόρο, φονική στρατιωτική δύναμη της Ρώμης, κραδαίνοντας το κοφτερό σπαθί και το αιχμηρό δόρυ, των αυτοκρατορικών δυνάμεων κατοχής! Τώρα, το πως απ την περιλάλητη "αγάπη" (π.χ.: «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» Ματθ..5.44, και: «αν πεινά ο εχθρός σου τάιζε αυτόν» Ρωμ.12.20), κατέληξαν... πάνοπλοι στα κατοχικά στρατεύματα της Ρώμης, αυτό... μόνο οι σύγχρονοι "Χαλδαίο-Χριστιανοί" μπορούν να μας το εξηγήσουν!
Η Ρώμη με την σειρά της, αντάμειψε πλουσιοπάροχα τον νέο δυναμικό, θρησκευτικό, εξουσιαστικό συνέταιρό της, τον Ιουδαιοχριστιανισμό, χαρίζοντάς του προνόμια, αλλά και κοφτερούς νόμους για να μπορεί μ αυτούς να ξεκοιλιάζει αποφασιστικά, όλους εκείνους που θα τολμήσουν να παρακούσουν στην επιβεβλημένη πια σωτηρία!
Ο Ιουστινιάνειος Κώδικας, καθώς και νόμοι του Θεοδοσίου, περιληπτικά διέταζαν: «Όλοι οι ναοί και τα ιερά των Ελλήνων να καταστραφούν. Όποιοι επιμένουν στην πλάνη των Ελλήνων, θα υποστούν τιμωρίες, με πνεύμα επιείκειας (!). Θα χάσουν τα δικαιώματά τους, θα τους αφαιρεθούν τα πάντα, θα εγκαταλειφθούν στην ένδεια, θα υποστούν σωματικό βασανισμούς και θα εξοριστούν ή θα υποστούν την έσχατη των ποινών με αποκεφαλισμό»!!! Ιουστινιάνειος κώδικας 1.10. «Αντιπαγανιστική νομοθεσία στους Ρωμαϊκούς Κώδικες». Εκδ. Κατάρτι.
Καλόπουλος Ελληνοχριστιανισμός: 4/5

Καλόπουλος Ελληνοχριστιανισμός: 5/5